Manifest

M

Manifest

M

„Książka, jako książka należy do autora, ale jako myśl, należy – i nie ma w tym przesady – do ludzkości. Każdy rozum ma do niej prawo. Jeśli jedno z dwóch praw, prawo pisarza i prawo ludzkiego rozumu musiałoby ulec, byłoby to z pewnością prawo pisarza, ponieważ naszą jedyną troską jest dobro wspólne, i wszyscy, oświadczam, są ważniejsi od nas.”

Victor Hugo, Przemówienie na otwarcie Międzynarodowego kongresu literackiego w 1878 r, 1878

Domena publiczna to naszym zdaniem bogactwo informacji wolne od barier ograniczających dostęp lub powtórne wykorzystanie, a wiążących się zazwyczaj z ochroną prawnoautorską. Zasoby Domeny publicznej są ich pozbawione z racji wolności od jakiejkolwiek ochrony prawnoautorskiej albo z powodu zniesienia ich przez posiadaczy praw. Domena publiczna leży u podstaw naszej samoświadomości, wyrażonej przez wspólnotę wiedzy i kultury. Jest surowcem, dzięki któremu tworzymy nową wiedzę i dzieła kultury. Domena publiczna działa jak mechanizm ochronny, zapewniając dostępność tego surowca po kosztach kopiowania – a więc zbliżonych do zera – oraz gwarantując wszystkim możliwość tworzenia dzieł na jego podstawie. Zdrowa i prosperująca Domena publiczna jest niezbędna dla zapewnienia społecznego i ekonomicznego dobrobytu naszych społeczeństw. Domena publiczna odgrywa kluczową rolę w sferze edukacji, nauki, zachowania dziedzictwa kulturowego i informacji publicznej. Taka Domena publiczna jest jednym z warunków gwarantujących wszystkim na świecie prawa zapisane w Artykule 27 (1) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka („Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do dzielenia się dobrami wynikającymi z osiągnięć nauki”)

„Nasze rynki, nasza demokracja, nasza nauka, nasza tradycja wolności słowa oraz nasza sztuka zależą dużo bardziej od Domeny publicznej – swobodnie dostępnych treści – niż od informacji objętych prawami własności. Domena publiczna nie jest rodzajem resztek, które pozostały po objęciu wszystkich dobrych treści ochroną przez prawa własności. Domena publiczna to miejsce, z którego pobieramy części składowe naszej kultury. W gruncie rzeczy Domena publiczna stanowi znaczącą jej część.”

James Boyle, The Public Domain, p.40f, 2008

W społeczeństwie informacyjnym, cyfrowym i usieciowionym, kwestia Domeny publicznej odgrywa kluczową rolę w dyskusji o prawach autorskich. W celu ochrony i wzmocnienia Domeny publicznej potrzebujemy solidnego i nowoczesnego zrozumienia natury i znaczenia tego podstawowego zasobu. Manifest Domeny publicznej ma na celu zdefiniowanie Domeny publicznej oraz zasad i praktycznych wskazówek zapewniających istnienie bogatej Domeny publicznej u początków XXI wieku. Domena publiczna rozpatrywana jest tutaj w relacji do przepisów prawa autorskiego, z pominięciem innych praw własności intelektualnej (takich jak patenty czy znaki handlowe). Termin „prawo autorskie” jest rozumiany w jego najszerszym znaczeniu, również jako prawo moralne i ekonomiczne, z uwzględnieniem zarówno osobistych i majątkowych praw jak i praw pokrewnych czy praw chroniących bazy danych. W dalszej części niniejszego dokumentu termin „prawa autorskie” będzie używany w tym szerokim znaczeniu. Ponadto termin „utwory” obejmuje wszystkie treści chronione przez tak zdefiniowane prawa autorskie, włączając w to bazy danych, wykonania utworów i nagrania. Podobnie termin „twórcy” obejmuje fotografów, producentów, nadawców, malarzy i wykonawców.

Domena publiczna w 21. wieku

Domena publiczna, w znaczeniu przyjętym w tym Manifeście, to zasób kulturowy, który może być używany bez ograniczeń ze względu na brak ochrony prawnoautorskiej. Oprócz utworów formalnie należących do Domeny publicznej istnieje także wiele wartościowych prac, które indywidualni twórcy dobrowolnie udostępnili na korzystnych warunkach. Tym samym tworzą oni prywatnie skonstruowane dobro wspólne, które pod wieloma względami działa tak samo jak Domena publiczna. Ponadto, ludzie mogą wykorzystywać wiele chronionych utworów dzięki wyjątkom i ograniczeniom praw autorskich, oraz zasadom fair use i fair dealing – odpowiednikom dozwolonego użytku w prawie amerykańskim i systemach opartych na prawie wspólnym. Wszystkie te zasoby, które pozwalają na swobodniejszy dostęp do wspólnej kultury i dziedzictwa są istotne i wymagają aktywnego wsparcia, tak by społeczeństwo mogło w pełni korzystać ze wspólnej wiedzy i kultury.

Domena publiczna

Strukturalna Domena publiczna leży u podstaw pojęcia Domeny publicznej. Składają się na nią wspólna wiedza, kultura oraz inne zasoby, które na mocy obowiązującego obecnie prawa mogą być wykorzystywane bez ograniczeń wynikających z praw autorskich. Strukturalna Domena publiczna składa się z dwóch rodzajów treści:

 1. Prace twórców, co do których wygasły prawa autorskie. Prawa autorskie są ograniczone czasowo. W pewnym momencie ochrona, które zapewniają, dobiega końca i przestają obowiązywać ograniczenia prawne (z wyjątkiem niektórych krajów, w których prawa autorskie osobiste są wieczyste).
 2. Zasadnicze dobro wspólne w postaci informacji nie objętych prawami autorskimi. Dzieła takie nie są przedmiotem praw autorskich gdyż nie spełniają wymogu oryginalności, lub są wyłączone z ochrony prawnoautorskiej (tak jest na przykład z danymi, faktami, ideami, procedurami, procesami, systemami, metodami działania, pojęciami, zasadami i odkryciami – niezależnie od formy, w jakiej zostały opisane, wyjaśnione, zilustrowane lub wyrażone w utworze, a także akty prawne oraz decyzje sądowe i administracyjne). To zasadnicze dobro wspólne jest zbyt istotne dla funkcjonowania naszego społeczeństwa, by mogło być obciążone ograniczeniami prawnymi o dowolnym charakterze, nawet na czas ograniczony.

Strukturalna Domena publiczna stanowi historycznie ukształtowaną przeciwwagę dla prawa twórców chronionych przez prawa autorskie i ma kluczowe znaczenie dla pamięci kulturowej oraz podstawowej wiedzy naszych społeczeństw. W drugiej połowie XX wieku oba wymienione powyżej elementy podlegały naciskowi ze strony wydłużającego się okresu obowiązywania praw autorskich oraz wprowadzania nowych reżimów ochrony prawnej podobnych do ochrony prawnoautorskiej.

Dobrowolnie tworzone dobro wspólne i przywileje użytkowników

Oprócz opisanej powyżej strukturalnej Domeny publicznej istnieją również inne zasoby umożliwiające indywidualnym użytkownikom swobodne korzystanie z utworów chronionych przez prawo autorskie. Stanowią one wolną przestrzeń do działania dla dzisiejszej kultury i wiedzy. Przy okazji gwarantują one, że ochrona prawnoautorska nie będzie się kłócić ze specyficznymi wymogami społecznymi lub dobrowolnymi wyborami twórców. Jakkolwiek wszystkie te zasoby ułatwiają dostęp do chronionych utworów, niektóre ograniczają go do określonych sposobów użycia lub grup społecznych:

 1. Utwory, które są dobrowolnie udostępniane przez posiadaczy praw. Twórcy mogą usuwać ograniczenia korzystania z ich twórczości poprzez stosowanie wolnych licencji lub innych narzędzi prawnych, które pozwalają innym wykorzystywać ich utwory bez ograniczeń. Twórcy mogą też przekazywać swoją twórczość do Domeny publicznej. Definicja wolnego oprogramowania http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html, definicja wolnych treści kultury http://freedomdefined.org/Definition, oraz definicja otwartej wiedzy http://opendefinition.org/1.0/ określają czym jest wolne licencjonowanie.
 2. Przywileje użytkowników zapewnione przez wyjątki i ograniczenia prawa autorskiego oraz zasady fair use i fair dealing. Przywileje te stanowią integralną część Domeny Publicznej. Gwarantują one taki poziom dostępu do wspólnej kultury i wiedzy, który zapewnia funkcjonowanie kluczowych instytucji społecznych i który umożliwia uczestnictwo w życiu społecznym osobom ze specjalnymi potrzebami.

Domena publiczna, dobrowolne dzielenie się utworami, wyjątki i ograniczenia prawa autorskiego oraz zasady fair use i fair dealing razem wzięte w dużym stopniu gwarantują wszystkim nam dostęp do wspólnej kultury i wiedzy. Umożliwia to wzrost innowacyjności i uczestnictwo w kulturze, co służy całemu społeczeństwu. Dlatego jest tak ważne, żeby Domena publiczna w obydwu swoich wcieleniach była aktywnie utrzymywana, tak by mogła nadal wypełniać znaczącą rolę w okresie gwałtownych przemian technologicznych i społecznych.

Zasady ogólne

W okresie gwałtownych zmian technologicznych i społecznych Domena publiczna spełnia zasadniczą rolę jeśli chodzi o uczestnictwo w kulturze oraz innowacje cyfrowe. Z tego powodu istnieje potrzeba podejmowania działań zapewniających jej utrzymanie. Działania te powinny brać pod uwagę szereg zasad ogólnych. Są one niezbędne dla właściwego zrozumienia Domeny publicznej i dla zapewnienia stałego jej funkcjonowania w środowisku technologii typowych dla sieciowego społeczeństwa informacyjnego. W odniesieniu do strukturalnej Domeny publicznej są to następujące zasady:

 1. Domena publiczna to norma, prawo autorskie stanowi wyjątek. Ponieważ ochrona prawnoautorska jest przyznawana wyłącznie oryginalnym formom wyrazu, to większość danych, informacji i pomysłów, które powstały na świecie w dowolnym wybranym momencie, należy do Domeny publicznej. Oprócz informacji, które nie podlegają ochronie prawnoautorskiej, do Domeny publicznej każdego roku przechodzą prace twórców, w przypadku których ochrona ta wygasła. Łączne stosowanie zarówno wymogów dotyczących ochrony oraz ograniczonego czas trwania ochrony prawnoautorskiej przyczynią się do wzbogacenia domeny publicznej. Tym samym zapewnią dostęp do wspólnej kultury i wiedzy.
 2. Ochrona prawnoautorska powinna trwać jedynie tak długo, by osiągnąć rozsądny kompromis pomiędzy ochroną i wynagrodzeniem twórcy za jego pracę intelektualną oraz zabezpieczeniem interesu publicznego związanego z rozpowszechnianiem kultury i wiedzy. Patrząc czy to z perspektywy twórcy, czy ogółu społeczeństwa, nie da się uzasadnić argumentów (historycznych, ekonomicznych, społecznych czy innych ) dla poparcia niezmiernie długiego okresu obowiązywania praw autorskich. O ile twórca powinien móc cieszyć się zyskiem ze swojej pracy intelektualnej, to ogół społeczeństwa nie powinien być pozbawiony przez dłuższy okres korzyści płynących ze swobodnego wykorzystania jego twórczości.
 3. Utwory będące w Domenie publicznej muszą w niej pozostać. Nie można ponownie wprowadzić kontroli nad treściami Domeny publicznej, przez roszczenie sobie praw wyłącznych do technicznych reprodukcji utworów lub poprzez stosowanie technicznych zabezpieczeń ograniczających do nich dostęp.
 4. Użytkownik, który zgodnie z prawem korzysta z cyfrowej kopii utworu będącego w Domenie publicznej powinien móc swobodnie wykorzystywać (ponownie), kopiować i modyfikować utwór. Obecność utworu w Domenie publicznej nie oznacza koniecznie, że musi on być publicznie dostępny. Właściciele fizycznych kopii utworów będących w Domenie publicznej mają prawo ograniczać dostęp do nich. Jednak, gdy dostęp zostanie już zapewniony, nie powinny istnieć prawne ograniczenia do ponownego wykorzystania, modyfikowania lub powielania tych utworów.
 5. Umowy lub techniczne zabezpieczenia, które ograniczają dostęp i możliwość ponownego wykorzystania utworów w Domenie publicznej nie mogą być narzucane. Domenie publicznej oznacza prawo do ponownego jego wykorzystania, modyfikowania i powielania. Prawo to obejmuje również przywileje użytkowników wynikające z wyjątków i ograniczeń praw autorskich, oraz zasad fair use i fair dealing. Przywileje te nie mogą być ograniczane prawnie ani technicznie.

Ponadto, następujące zasady są fundamentem dobrowolnie tworzonego dobra wspólnego oraz przywilejów użytkowników opisanych powyżej:

 1. Dobrowolne zrzeczenie się praw autorskich oraz dzielenie się chronionymi przez te prawa utworami to działania zgodne z zasadą wyłączności zapewnianą przez prawa autorskie. Wielu twórców, których twórczości przysługuje ochrona prawnoautorska, nie chce korzystać z pełni tych praw lub chce się ich zupełnie zrzec. Takie działania – pod warunkiem, że są dobrowolne – pozostają zgodne z prawem i nie mogą być utrudniane przez prawo, prawo stanowione czy inne mechanizmy, z prawami osobistymi włącznie.
 2. Wyjątki i ograniczenia praw autorskich oraz zasady fair use i fair dealing muszą być utrzymane, aby zapewnić skuteczną równowagę pomiędzy prawami autorskimi a interesem publicznym. TTakie mechanizmy gwarantują użytkownikom pewne przywileje, a to z kolei w obecnym systemie prawa autorskiego tworzy wolną przestrzeń do działania”. Wobec gwałtownych zmian tak w sferze technologii, jak i w samym społeczeństwie, niezwykle ważne jest zapewnienie możliwości działania instytucjom społecznym, a osobom o specjalnych potrzebach – możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Zatem wyjątki i ograniczenia praw autorskich oraz zasady fair use i fair dealing powinny mieć elastyczny charakter i być nieustannie dostosowywane do aktualnych potrzeb i interesu publicznego.

Oprócz zasad ogólnych, należy jak najprędzej rozwiązać szereg kwestii istotnych dla Domeny publicznej. Przedstawione poniżej zalecenia mają na celu ochronę Domeny publicznej i zapewnienie jej warunków do dalszego prawidłowego funkcjonowania. Chociaż zalecenia te mogą być stosowane w różnych sferach stosowania praw autorskich, szczególne znaczenie mają dla edukacji, dziedzictwa kulturowego oraz badań naukowych.

​ Zalecenia ogólne

 1. Okres ochrony prawnoautorskiej powinien zostać skrócony. Nadmierne wydłużanie okresu ochrony w połączeniu z brakiem norm w tym zakresie jest wysoce szkodliwe z punktu widzenia zapewnienia dostępu do wspólnych dóbr kultury i wiedzy. Ponadto, powoduje pojawianie się coraz większej liczby dzieł osieroconych – prac, które z jednej strony są pozbawione kontroli twórcy, a z drugiej nie należą do Domeny publicznej i wobec tego nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane. Zatem dla nowo powstałych dzieł okres ochrony prawnoautorskiej powinien być skrócony do rozsądnego terminu.
 2. Wprowadzając jakiekolwiek zmiany dotyczące zakresu ochrony prawnoautorskiej (w tym także nowe definicje przedmiotu podlegającego ochronie oraz rozszerzanie praw wyłącznych), należy brać pod uwagę wpływ takich działań na Domenę publiczną. Żadne zmiany zakresu ochrony prawnoautorskiej nie mogą działać wstecz i dotyczyć dzieł już chronionych. Prawo autorskie powinno stanowić ograniczony w czasie wyjątek wobec Domeny publicznej zawierającej nasz wspólny dorobek wiedzy i kultury. W XX wieku zakres ochrony prawnoautorskiej znacznie się rozszerzył, co faworyzowało interesy niewielkiej grupy właścicieli praw autorskich kosztem dobra publicznego. Skutkiem tego większość wspólnego dorobku wiedzy i kultury została zamknięta w murach prawa autorskiego i zabezpieczeń technicznych. Musimy zagwarantować, że w przyszłości ta sytuacja przynajmniej się nie pogorszy lub nawet ulegnie poprawie.
 3. Jeśli jakaś treść przejdzie do strukturalnej Domeny publicznej w kraju, w którym została stworzona, powinna uzyskać taki sam status we wszystkich krajach świata. W przypadku, gdy w danym kraju treść nie podlega ochronie prawnoautorskiej, ponieważ podlega określonemu wyjątkowi od praw autorskich, lub nie spełnia kryterium oryginalności, lub upłynął okres ochrony – nikt (w tym również twórca) nie powinien móc zgłaszać roszczeń w innym kraju i wycofywać utworu z Domeny publicznej.
 4. Wszelkie bezprawne działania prowadzące do nieodpowiedniego użycia treści z Domeny publicznej muszą być karane przez prawo. W celu zachowania integralności Domeny publicznej i ochrony jej użytkowników przed niedokładnymi lub fałszywymi oświadczeniami, wszelkie nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd próby roszczeń prawnych czy zawłaszczania praw do utworu należącego do Domeny publicznej należy uznać za niezgodne z prawem.
 5. Żadne inne prawo własności intelektualnej nie może być stosowane w celu przywracania praw wyłącznych do treści znajdujących się w Domenie publicznej. Istnienie Domeny publicznej odgrywa kluczową rolę w równoważeniu systemu prawnego. Nie można nią manipulować poprzez próby rekonstytuowania lub uzyskania wyłącznej kontroli na mocy innych regulacji niż prawo autorskie.
 6. Należy wypracować praktyczne i skuteczne rozwiązania, które pozwolą na udostępnienie społeczeństwu dzieł osieroconych oraz wydanych utworów, które już nie są komercyjnie dostępne (np. takich, których nakład się wyczerpał). Rozszerzenie zakresu i czasu ochrony prawnoautorskiej oraz niemożność stosowania tych samych formalności dla dzieł zagranicznych spowodowały pojawienie się ogromnej liczby dzieł osieroconych. Są to utwory, które z jednej strony nie są już kontrolowane przez ich twórców, z drugiej – nie należą do Domeny publicznej. Biorąc pod uwagę, że przy obowiązującym dziś prawie utwory te nie służą ani ich twórcom, ani społeczeństwu, treści te powinny zostać powszechnie udostępnione do twórczego, ponownego wykorzystania ich przez społeczeństwo.
 7. Instytucje dziedzictwa kulturowego powinny odgrywać szczególną rolę w zakresie skutecznego opisywania i zabezpieczania utworów w Domenie publicznej. Działające nie dla zysku organizacje zajmujące się dziedzictwem kulturowym mają za zadanie zabezpieczyć na setki lat nasz wspólny dorobek naukowy i kulturowy. Jednym z elementów tej misji jest gwarantowanie, że utwory, które znalazły się w Domenie publicznej, są i będą dostępne dla całego społeczeństwa. Cel ten może być osiągnięty przez opisywanie, zabezpieczanie i swobodne udostępnianie tych utworów.
 8. Nie powinny istnieć bariery prawne ograniczające dobrowolne dzielenie się utworami lub przekazywanie utworów do Domeny publicznej. W obydwu przypadkach właściciel praw w dozwolony sposób wykonuje te prawa, zapewnione mu przez system praw autorskich. Obydwa są też kluczowe dla zapewnienia dostępu do podstawowych dóbr kultury i nauki oraz dla respektowania woli twórców.
 9. Wykorzystanie utworów chronionych prawnie do osobistych, niekomercyjnych celów powinno co do zasady być umożliwione. Należy przy tym uwzględnić alternatywne modele wynagrodzeń dla twórców. Możliwość wykorzystywania utworów do celów niekomercyjnych jest niezbędnym warunkiem rozwoju każdej jednostki. Równie niezbędne jest uwzględnienie interesów twórcy przy określaniu nowych wyjątków i wyłączeń spod praw autorskich lub modyfikowanie istniejących.

Autorami polskiego tłumaczenia są Alek Tarkowski, Romuald Bartkowicz, Bożena Bednarek-Michalska, Piotr Brewczyński, Karolina Grodecka, Joanna Grześkowiak, Bernard Margueritte, Jadwiga Starowiejska, Kamil Śliwowski, Katarzyna Zys.

Podpisz Manifest

Sygnatariusze Manifestu Domeny Publicznej

Pierwsi sygnatariusze — Organizacje

Pierwsi sygnatariusze — Osoby prywatne

 • Philippe Aigrain

  Sopinspace

 • Roland Alton-Scheidl

  osAlliance

 • Bodó Balázs

  Budapest University of Technology

 • Bożena Bednarek-Michalska

  Nicolaus Copernicus University

 • Lorenzo Benussi

  Università di Torino

 • Evangelia Berdou

  University of Sussex

 • Maja Bogataj Jancic

  Intellectual Property Institute

 • Daniel Boos

  Digitale Allmend

 • Danièle Bourcier

  CNRS - CERSA

 • James Boyle

  Duke University

 • Ayhan Bozkurt

  Ozyegin University

 • Maarten Brinkerink
 • Gülçin Cribb

  Ozyegin University

 • Vincenzo D’Andrea

  Università di Trento

 • Juan Carlos De Martin

  Politecnico di Torino

 • Melanie Dulong de Rosnay

  Politecnico di Torino

 • Séverine Dusollier

  University of Namur

 • Özlem Efe

  Ozyegin University

 • Urs Gasser

  Harvard University

 • Jonathan Gray

  Open Knowledge Foundation

 • Andres Guadamuz

  University of Edinburgh

 • Lucie Guibault

  University of Amsterdam

 • Justyna Hofmokl

  ICM UW

 • Bernt Hugenholtz

  University of Amsterdam

 • Jennifer Jenkins

  Duke University

 • Paul Keller

  Kennisland

  Netherlands

 • Kari-Hans Kommonen

  Aalto University

 • Ignasi Labastida

  University of Barcelona

 • Ronaldo Lemos

  CTS-FGV

 • Lawrence Lessig

  Harvard University

 • Wolf Ludwig

  Digitale Allmend

 • Colin MacLay

  Harvard University

 • Sanna Marttila

  UIAH

 • Tomislav Medak

  Multimedia Institute

 • Angelo Raffaele Meo

  Politecnico di Torino

 • Federico Morando

  Politecnico di Torino

 • Marcello Mustilli

  AFACE

 • Pedro Oliveira

  Universidade Católica Portuguesa

 • Johan Oomen
 • Pedro Paranaguá

  CTS-FGV

 • Patrick Peiffer

  Luxcommons

 • Mario Pena

  Safecreative

 • Carlos Affonso Pereira de Souza

  CTS-FGV

 • Diane Peters

  Creative Commons

 • Rufus Pollock

  University of Cambridge and the Open Knowledge Foundation

 • Anjariitta Rantanen

  Ozyegin University

 • Manon Ress

  KEI

 • Marco Ricolfi

  Università di Torino

 • Stefano Rodotà

  NEXA Center for Internet & Society

 • Alessandro Rossi

  Università di Trento

 • Klaas Schmidt

  EEAR

 • Elizabeth Stark

  iCommons

 • Oguz Sunay

  Ozyegin University

 • Wojtek Sylwestrzak

  ICM UW

 • Alek Tarkowski

  ICM UW

 • Maurizio Teli

  Università di Trento

 • Silvia Toccoli

  Università di Trento

 • Prodromos Tsiavos

  London School of Economics

Organizacje

Osoby prywatne

 • Greg Grossmeier

  University of Michigan

 • Rafik Dammak

  University of Tokyo

 • Daniel PALLIER

  www.surlesite.com

 • Richard B McMillan
 • Mike Linksvayer
 • Timothy Vollmer
 • Flavia Marzano

  UnaRete

 • Stéphane Thibault

  Université du Québec à Montréal

 • Marco Scialdone

  Link Campus University

 • Elvira Berlingieri
 • Carl Malamud

  Public.Resource.Org

 • Robin Millette
 • Christian Villum
 • Paulo Querido
 • João Oliveira
 • Tito de Morais

  Projecto MiudosSegurosNa.Net

 • Gino Bisogni
 • Luís Reis

  ARQUIVALETRAS – Soluções Documentais, Prevenção, Conservação e Restauro, Lda.

 • Miguel Caetano
 • João Hartley
 • Manuela Foley
 • Artur Correia

  advogado

 • Joana Morais

  http://joana-morais.blogspot.com/

 • armando santos
 • José Murilo

  Ministry of Culture - Brazil

 • Preston Austin
 • Paul A David

  Stanford University & UNU-MERIT (Maastricht) & Ecole Polytechnique (Paris)

 • Christine Prefontaine

  Artefatica

 • Sridhar Gutam

  Indian Agricultural Research Institute

 • Sam Johnston
 • Olivier Berger
 • Mathias Klang

  University of Gothenburg

 • Felix Pleșoianu
 • Peter Troxler
 • Philippe Perreaux

  Digitale Allmend

 • Nat Muller
 • Mikko Välimäki

  Helsinki University of Technology

 • Giampaolo Mancini

  Trampoline

 • Andrea Torino Rodriguez
 • Wietske van den Heuvel
 • Henrik Moltke
 • Antti Poikola

  HILA Open Oy

 • Zoran Trklja

  PROCEDURA

 • Jesper Laugesen

  University of Copenhagen, Denmark

 • Ulrik Hogrebe
 • Nicolas Maleve

  Constantvzw, association for arts and media, Brussels

 • Fabio Malagnino

  Consiglio regionale del Piemonte

 • Davide d’Atri

  Beatpick.com

 • fALk Gärtner

  Prototypen

 • David David Orban
 • Nuno Costa
 • Kranen Hay
 • Fausto Ferreira
 • An Mertens

  Constant

 • Vito Campanelli

  University of Naples "L'Orientale"

 • Mikael Borjesson
 • Paula Simoes

  paulasimoesblog.wordpress.com

 • Diego Acampora

  Politecnico di Torino

 • emeric facon
 • Mário Ramos
 • Eleonora Pantò

  CSP

 • Matthew Tyas
 • Dominika Czyżak

  Nicolaus Copernicus University Library

 • Joris van Hoboken

  University of Amsterdam

 • Corline van Es

  Kennisland

 • Joanne Maria Pini

  Conservatorio G. Verdi - Milano

 • Jens Palsgaard
 • Monica Barbovschi

  Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

 • Paweł Leszczyński

  -

 • Jan Wildeboer
 • Perline Noisette
 • Joscelyn Upendran
 • Stefan Kulk
 • Tomasz Ganicz

  Wikimedia Polska

 • thomassin claude
 • Deb Platt
 • Jean-Pierre Laisné

  OW2

 • Sage Ross
 • Luca Cappelletti

  Infodomestic

 • Alexandre Boucherot

  Semio

 • Hervé Le Crosnier

  http://airlibre.org

 • Dan Jecan

  Babes-Bolyai University

 • Kurt Jansson
 • Tomasz Chabinka

  otwartyswiat.dolnyslask24.info

 • Michał Barciś
 • CRAEYE Christian

  Retraité Francais

 • Julien Béti
 • Fernando Paiva
 • Yola de Lusenet
 • Matei-Eugen Vasile
 • joy garnett
 • Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér
 • Alexander Kazancev
 • Chad McCullough
 • Anders Rasmussen
 • Aline Crédeville

  École de Bibliothéconomie et des Sciences de l'Information

 • Irina Rempt
 • fabio battistetti

  Chew-Z

 • Krikorian Gaelle
 • Josep Rius i Alcaraz
 • Patrick Genoud

  State of Geneva

 • Schindler Mathias

  Wikipedian

 • Jack Brighton

  Illinois Public Media

 • Patricio Lorente

  Wikimedia Argentina

 • Indrek Ibrus

  Baltic Film and Media School

 • Ainali Jan
 • Eric Groom
 • Mortier Benoit
 • Jaime D. Rojas

  Pontificia Universidad Javeriana

 • Marco ZAMPERINI

  Value Team S.p.A.

 • Christiane Schulzki-Haddouti

  free-lance journalist and sociotechnical researcher

 • Lila Bailey

  Creative Commons

 • Jason Daniels

  Easton Community Access Television

 • Emanuele Panigati
 • Simon Lehrner
 • Kit Blake

  Infrae

 • Robin Gross

  IP Justice

 • João Sérgio da Silva Costa
 • Bob Hammond
 • Blengino Carlo

  Avvocato, Torino

 • Barbana Paolo
 • Mauro Murgioni
 • maria elena rapisardi
 • François Poulain

  April (France)

 • Bartoccetti Ettore

  CIC s.c.r.l.

 • Abel Garriga

  Lawyer

 • Jesper Ordrup

  jesper.com

 • Janusz Bień

  University of Warsaw

 • Michael Scharf
 • Giorgio Pauletto
 • Paulo Rená da Silva Santarém
 • Franscesco Girdinelli

  Graphic Designer 2D/3D

 • Marinos Papadpoulos

  Patsis, Papadopoulos, Kaponi & Associates (Attorneys-at-Law)

 • Brown Joseph
 • Marco Massarotto

  HAGAKURE

 • Francesco Mondora

  mondora spa

 • Titti Cimmino

  MIUR

 • Nicolaie Constantinescu

  Kosson

 • Gianni Lombardi
 • michele mondora

  mondora

 • Simona Forti
 • Martha Woodmansee

  Case Western Reserve University

 • Eric Ezechieli

  The natural step Italy

 • Donnie, Hao Dong

  Fellow at Harvard Berkman Center; Yunnan University (China) Faculty

 • Andreas Hirsch

  andreas-hirsch.net

 • Eduardo Villanueva
 • Peter Suber

  Berkman Center, Harvard University

 • Luigi TAGLIAPIETRA
 • Terry Martin

  Tarlton Law Library, University of Texas School of Law

 • Gianmarco CARNOVALE
 • Sarah Melini
 • Marc Jarlégand
 • Tim Bartel

  Wikimedia Germany

 • Bob Jolliffe
 • Luca Bechelli
 • Heather Morrison

  Simon Fraser University

 • Carolina Rossini
 • Graciela Selaimen

  Instituto Nupef

 • Thomas Gideon

  The Command Line Podcast

 • M C Patricia Morales

  University of Leuven

 • Cosimo Comella
 • Giuseppe Bilotta
 • Gabriel Acquistapace

  Cafelug

 • Roberto Fiadone

  Wikimedia Argentina

 • Marco Formento
 • Ashar Amar
 • Benjamin Keele
 • Stefano Quintarelli
 • Thomas Gramstad
 • Gianluca Dettori
 • Simone Brunozzi
 • Alain Watier
 • David Weinberger
 • Volker Ralf Grassmuck

  GPOPAI, Universidade de São Paulo

 • Dario J. Alvarez S,

  ArquitecturaS

 • Samuel Klein

  One Laptop Per Child

 • Giudice Paolo
 • Gérard Meunier

  Éducation Nationale

 • Scott Leslie

  Edtechpost

 • Matthew Rutherford

  Northshore Skunkworks

 • Sultan Frédéric

  Vecam

 • Marco Calvo

  Liber Liber, http://www.liberliber.it/

 • James Wanless

  British Columbia Institute of Technology

 • David Porter

  BCcampus.ca

 • Andrea Lawendel
 • Gianmauro CALAFIORE
 • Patricia Curcio
 • Julio Corzo Jr.

  Colegio Americano de Guatemala

 • Andrea Dell’Amico

  Officina Metropolis Pub

 • John Maxwell

  Simon Fraser University

 • Vladimir Vasquez

  La Cueva del Lobo

 • Hoffman Brigid
 • Edoardo Batini
 • Christopher Gabriel

  Truelite

 • Tyng-Ruey Chuang

  Academia Sinica, Taiwan

 • Esther Wojcicki

  Creative Commons

 • Brian Rowe

  Freedom for IP

 • Francisco Matias

  Instituto Superior Técnico - Portugal

 • Chiaki Hayashi

  loftwork, Creative Commons

 • Everton Zanella Alvarenga

  Wikimedia Brasil

 • HyoJung Sun
 • Tony Laidig

  PublicDomainBlog.com

 • Jordan Marlin
 • Gilbert Dion
 • Mike Rogers
 • Max Raschke
 • Jeremy Malcolm

  Consumers International

 • Nelson Cruz
 • Owen Kelly
 • Travis Nicholson
 • Josep Pericas Masip

  Departament d'Educació - Generalitat de Catalunya

 • Alexander Wallnoefer

  Cactus (cultural club Merano - Italy - www.cactus.bz.it)

 • Syb Groeneveld
 • Péter Munkácsi
 • Alessandro Baffa
 • Julien Anguenot
 • Miroslav Mazel
 • Briand Michel

  élu municipal à Brest

 • Marie-Laure Compant la Fontaine

  IUFM - UCBN Caen

 • Pål Magnus Lykkja
 • Jean-Paul Niquet

  Documentaliste

 • chris doyle
 • Marco Tosi

  LBi Italy

 • Antonio Casado-Poyales

  bibliotecario

 • Alexander Peukert

  Goethe University Frankfurt am Main

 • andrea trentini

  DICo - UniMi

 • Hugh Gibbons
 • Franck Briand

  Enseignant

 • Marcus Dapp

  City Government of Munich

 • Daniele Orlandi

  Utility Line Italia Srl

 • Camille Maussang
 • Chase Keller
 • Philippe Carol
 • Paul Cosgrove
 • Annick Marburger
 • Antonio Santangelo
 • David Caldwell
 • Nathan Ouazana
 • Mihai Ghiduc

  www.slowforward.ro

 • Kumar Santhosh
 • Joshua Saiewitz
 • Lars K Jensen

  DONA / Medieblogger

 • Jade Tamboon
 • Roland Popp
 • Alexandra Kaponi

  Patsis, Papadopoulos, Kaponi & Associates (Attorneys-at-Law)

 • Andreas Abegg

  Ancilla Iuris www.anci.ch

 • Daniel Sinnott
 • Lorenzo Franceschini
 • Clarisse Pais

  Instituto Politécnico de Bragança

 • Michele Liziero

  Politecnico di Milano

 • Visa-Valtteri Pimiä
 • Loris Gianadda
 • Lisa Martin

  BioMed Central

 • Shaye Horwitz
 • David Salgado
 • Kim Elmose

  DONA

 • Jan Szczepanski

  Gothenburg University Library, Sweden

 • Roberto Fuso Nerini

  xister

 • Claudia Koltzenburg
 • Massimiliano Ventimiglia

  H-art

 • Maurizio Menghini

  FASTnet SpA

 • Eugenio Pelizzari

  University of Study of Brescia - Italy

 • Jens Finkhaeuser
 • assaf udi
 • Sean Maher
 • Andreas Gros

  Max Planck Digital Library

 • Julien Rothwiller

  Studio Gobz'Ink

 • Tobias Schonwetter

  IP Research Unit, University of Cape Town/ CC South Africa

 • Franck VIDAL
 • Klaus Æ. Mogensen

  Copenhagen Institute for Futures Studies

 • Andrzej Zaborowski

  OpenStreetMap

 • Alessio L.R. Pennasilico
 • Bayley Jordan
 • Michael Allred
 • Nelson Gonçalves
 • James McNaughton
 • Erik Visser

  publicworks

 • Benjamin Stürmer
 • Leonardo de Oliveira Martins

  Universidade de Vigo

 • Huw Bowen
 • Paul Walton
 • Randel Urbano
 • FELTEN Benoit
 • Florent Cadio
 • Peter Thomas
 • Claudia Sarrocco
 • Ryder Grindle
 • Chris Mr.
 • Marcello Piliego
 • A K M Adam

  University of Glasgow

 • Joseph Nadler
 • Daan Hendriks

  Humanworkshop

 • Stéphane Gallay
 • Geoff Birch
 • David Veldhuizen
 • Liam Mann
 • arthur schmitt

  Tart2000

 • Marcos Torres
 • Michael Gade
 • Fredrik Graver

  Den norske filmskolen

 • Eric Nieudan
 • Adam Przepiórkowski

  ICS PAS and University of Warsaw

 • Xander Ashwell
 • Richard Hanrahan

  -

 • Rivoallan Tristan
 • David Frier
 • Carl Howe
 • François TRAUTMANN François

  AFD Technologies

 • Cllr Jason Kitcat

  Green Councillor, Brighton & Hove City Council

 • Michael Mazour
 • Yishay Mor

  London Knowledge Lab

 • Amanda Kelly

  Citizen of Earth

 • Tim Drage
 • Xiujie Gu

  Xi`an Polytechnic University

 • Michael Peek
 • Juan Carlos Miguel

  Universidad del Pais vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

 • Mark Wexler

  CNRS

 • Steven French
 • Javier Candeira

  barrapunto.com

 • Marco Asa
 • Emily Durbin

  Carnegie Mellon University

 • Olivier Olm

  OLSC

 • pietro greppi

  consulente per la comunicazione etica

 • Robert Starnes

  Noisician Coalition

 • Shmuel Ross
 • Brian Breeding
 • Jeff Spencer
 • Brian Rajotte
 • Kamil Kubacki
 • Bernd Fachinger

  Denk! Selbst!

 • Gleizes Jérôme

  Ecorev'

 • Tettamanzi Laura

  Accademia di Brera

 • Josh Yarham
 • Jacob Murphy
 • Luke Brandt
 • Bonn Aure

  Dept of Sociology and Anthropology, University of San Carlos

 • Martin Kretschmer

  Bournemouth University

 • Robert MacKenzie

  American Entropy Productions

 • Naod Duga

  Addis Ababa University

 • Stefan Le Breton
 • John Kerr
 • Brad Lapin
 • Ignacio Calvo Martinez
 • Per Åkerlund
 • Peter Lopez
 • Frédéric Minne
 • Paul Coleman
 • Sam Ose
 • Jennifer Hall
 • Matthieu Poirot
 • Dmitri Zdorov
 • Michel Rigaud
 • lewis weinberg

  carleton college

 • zangle ma

  www.zangler.org

 • celine keller
 • Javier Ballesteros
 • Jonathan Harnum

  Sol Ut Press

 • Jacob Suhr Thomsen
 • Phil South

  Ideas Digital

 • Bobbi Cushman
 • Roberto Escamilla
 • R. Yeray Castro Segura

  www.alifa.org

 • Richard Kirk
 • Frank Swehosky
 • Juan-Carlos Amengual

  Universitat Jaume I

 • Alex Levene
 • Angelo Palma

  Soon in Tokyo

 • Brendan Dahl
 • Gareth Stack
 • Matt Soar

  Concordia University

 • Duarte Diogo
 • Luis Louro
 • John Stone

  Grinnell College

 • He Ronin

  Tele Atlas China

 • Timothy Spring
 • Dario Pedicini
 • Marko Banušić

  University of Zagreb

 • Rosanna D’Ortona

  editor

 • Joshua Abbott

  University of Tennessee

 • Pieter Van den Bosch
 • Robert Staenke
 • paula spagnoletti
 • Alasdair Pearce

  University of Cambridge

 • Stephen England
 • Susana Barbosa
 • Justin Fisher
 • Friederike Hampel
 • Marko Aksentijevic
 • Leganés Combarro Jesús
 • Marcos Hernández Blanco
 • rossi monica laura
 • Hannah Borowski
 • Ethan Shalev
 • A. Michael Froomkin

  University of Miami School of Law

 • tao hanhui
 • Ed Sears
 • Andrew Ragland
 • Nicola Busanello
 • Michael Clayville

  Dickinson College

 • Bala Pitchandi
 • Chris Sharp
 • Ben McCorkle

  The Ohio State University

 • Jonathan Lipkin

  Ramapo College of New Jersey

 • Bruno Lebas
 • Christian RENAUDINEAU

  APRIL member

 • Casey Boyle

  University of South Carolina

 • Kermit Woodall

  www.GadgetNutz.com

 • Ching-Chen Mao

  Fu Jen Catholic University, Taiwan

 • Daniel Evans
 • Nicholas Vargish

  self

 • Armando MENDES
 • meden ahac
 • Elizabeth Jane Curtis
 • Collier Ben
 • Michael Geist

  University of Ottawa

 • Juliet Arata

  Saint Louis University -Madrid Campus

 • Marc Loy
 • Peter Darby
 • Maria Adamian
 • Martin Goulet
 • Els ten Napel
 • Benito Marcote
 • Silvia Bisi

  Politecnico di Torino

 • Zafeiris Karambasis
 • ezequiel ardigo
 • Nevenka Antic

  Wikimedia Serbia

 • Gabriel Michael
 • Łukasz Degórski
 • Massimo Tallarigo
 • Irene Cassarino
 • David Haddad
 • Javier Perez
 • Alvaro Carroz
 • Nicholas Bohm
 • David Madore
 • Raúl Díaz Poblete
 • Carlo Ballerine
 • Arthur Barstad
 • Irene Bonzi
 • Jeroen de Boer
 • Buczkowski Cody
 • Thomas Christensen

  thomaschristensen.com aps

 • ANA INES MARKMAN

  U.B.A.

 • Jonathan Sandoe
 • Ahern Mitchel

  Electrocaster.org

 • Carlos Alonso
 • Christian Bök

  Dept. of English, University of Calgary

 • J. William Hays

  UNC Chapel Hill

 • Luciano Mannucci

  Maremmasoft

 • Patrick Kenel

  Wikimedia CH

 • Joseph Johaneman
 • Edwin Mijnsbergen

  Zeeuwse Bibliotheek

 • Raoul Chiesa

  @ Mediaservice.net - Data Security Department

 • Ron Smith

  Innovation Toronto

 • Robert Mills
 • Justin Goff
 • Joshua Neff
 • Emmanuel Marcq

  Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines

 • Tony Armstrong

  Splash Productions Toronto

 • Jaime Urdiales
 • Miravalles Calleja Miguel
 • Scott Palmer

  New York University Florence

 • Frédéric Duton

  Université de Poitiers

 • Beccaria Antonella
 • Douglas Hampton

  Student of Anthropology

 • Daniel Judy
 • David Hughes

  Esoteric Teaching Seminars

 • Smith Pete
 • Nick Archer
 • Taylor Hale

  University of Oklahoma Athletic Office

 • Ilia Burlakov
 • Joshua Ryan
 • Ton de Kruyff
 • Anthony Lawson
 • Kevin Kennedy
 • Lea Medeiros

  University of São Paulo

 • Ray Roussel

  Markdale, Ontario, Canada

 • Douglas Shick
 • Erin Kinser
 • Lucas Villegas
 • Jesse Slicer

  Always Elucidated Solution Pioneers, LLC

 • Hamblion Matthew

  A Number of Young Lovers

 • Chris Carter

  HvZ@ANU

 • John A Taylor
 • Alessandro Califano

  crdav - Rome's Municipal Research & Documentation Centre for the Visual Arts (Italy)

 • Jonathan Douglas Duran

  Surrealist gesture

 • Matthew Mittelstadt
 • Ilir Dema
 • Tartaglia Stefano
 • eileen boswell
 • Roger Martínez
 • Joseph Sack
 • Charles Sheboy
 • Eleni Koureta
 • William Brown

  Desperation Church

 • Øyvind Jensen
 • Monique DiCarlo

  Social Media Muse

 • Peter Brownell

  School of Everything

 • Robert Moore
 • Antonio Diaz Diaz
 • Bruce Caron

  New Media Research Institute

 • Benjamin Young
 • Richard Nash

  Cursor

 • Andrius Iskauskas
 • Jim Taylor
 • Michael Cox
 • Christian Surchi

  Truelite

 • Tait Johnson

  The Absent Narrative

 • Ted Delorme
 • Milo Miller

  The Queer Zine Archive Project

 • Stephen Francoeur

  Baruch College

 • Richard Welty
 • David Freeman
 • Kent Peterson
 • Matías Ventura
 • Jean-Jacques SOLARI

  Minority Opinions

 • Pablo Lozano Fuentes
 • Graciano Torrão
 • Bodie Pfost
 • Michael Millspaugh
 • Erskin Cherry
 • Jay McGee

  Eon Sea Productions

 • Christopher Turner
 • José Ángel Gallegos Gómez
 • Xiaoyu Wang
 • Fernando Padilla
 • Russell Taylor
 • Ronald Stimbert
 • Ian Bock
 • Alberto Corsín Jiménez

  Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Spain

 • David Blanco
 • john saylor
 • Cameo Wood

  Her Majesty's Secret Beekeeper

 • Ian Warwick

  Red Deer College

 • Carol Voigts
 • tanzini massimiliano
 • Bill Spornitz
 • Adam Holland

  Boston university School of Law; Berkman Center for Internet & Society

 • Pieter De Praetere
 • Hervé BOURGADE
 • Eric Reiss
 • Benoît Faucher

  Université de Montréal

 • Jeroen Clemens
 • Don Doumakes
 • Michael Edwards
 • Bryan Helm
 • Fabrizi Massimiliano
 • Phoenix Lomax
 • Lewis Hyde

  Kenyon College

 • Evan Anderson
 • Juana Moore
 • David Green

  Knowledge Culture

 • Michael Reffalt
 • Susan K. Sell

  The George Washington University

 • James House

  The Revolition

 • michael wentz
 • Geoff Cole

  www.geoffreywcole.com

 • George Forrester
 • Will Shetterly
 • Mike Toot
 • RJ Herrick
 • John Fritzen
 • Damiano Airoldi

  Magnetic Media Network

 • Gorana Perić

  University of Zagreb

 • Ben Crowder
 • Arthit Suriyawongkul

  Pedestrian

 • Sebastian Bassi

  Universidad Nacional de Quilmes

 • Michael Thorne
 • Christopher May

  Lancaster University-Faculty of Arts and Social Science

 • John Cain

  History San Jose

 • Andrew Ford Lyons

  Committee to Protect Bloggers

 • Adolfo Temprano-Hernández
 • Paul Engle

  author

 • Nigel Powell
 • Amy Buckland

  McGill University

 • Chris Taylor

  http//freakedout.de

 • Peter Shapiro
 • Amy Balkin
 • Robert Tiessen

  University of Calgary

 • Philipp Socha
 • Erin Horne
 • Liam Sellers
 • Zachary Sellers
 • Henry Farrell

  George Washington University

 • Lachlan Fletcher
 • Michele Azzolari
 • David Shields
 • R. Cameron Nicholson

  FenixNet

 • Kjetil Hoiseth
 • Agnieszka Goszczyńska
 • Jason Riedy
 • Virginia Rutledge
 • Chelsey Giffin Ms.
 • Alexandre Jodoin
 • Luz Alberola

  Universitat Politècnica de Catalunya

 • Larissa Wodtke

  University of Winnipeg

 • Matthew Scoville
 • Antonio Gregorio
 • Alexander Gödde
 • Mark Webb
 • Armistral .

  Human Being

 • John Thronberg

  Canadian Broadcasting Corporation

 • Sandra Keegan

  University of Edinburgh

 • Kenneth Beare

  Dialogue Consulting LLC

 • Michael Gardiner
 • Lawrence Liang

  Alternative Law Forum

 • Anne Mostad-Jensen
 • David Aguilera Jimenez
 • Judith Carnes

  Yale University

 • Alexander Tribble
 • Gary Regis
 • Jurdant Alexis
 • Peter Port
 • Joshua Christian
 • George Francisco

  RedSOStenible

 • J. Martin
 • Angels Oliva
 • Pedro Alípio
 • Alex Wainer
 • Amanda Alessandra de Felice

  Comune di Trieste

 • Shamnad Basheer

  National University of Juridical Sciences

 • David Marin
 • Rafael Hernamperez Martin

  Tecnillusions

 • Robert Cruickshank
 • Scott Berta
 • John Linstrom

  earthling

 • Kevin Shantz
 • Dan Zappone

  23Systems

 • Enrico Rebeggiani

  Università di Napoli Federico II

 • Steven Clark

  Steven Clark Studio

 • Wilson Bull
 • Matthew Hamilton
 • Ryan Morehouse
 • Patrick Leech
 • Fuller Daniel

  Université de Montréal

 • Michael Repas
 • denise bottmann

  http://naogostodeplagio.blogspot.com

 • Joel Anderson
 • Serge K. Keller, FCD

  Atelier Mammouth

 • Omar Muñoz
 • John Postill

  Sheffield Hallam University

 • Maria Figueiredo

  Escola Superior de Educação de Viseu

 • Steven Sewell

  University of North Carolina

 • Brian Murtagh
 • Pedro Pascual
 • Sebastian Toomey
 • Iker Arce
 • Tim Griffiths
 • Craig Ambrose
 • Nicolas Troncoso
 • Paulo Cristóvão
 • Juha K. Siltala

  University of Helsinki

 • Giacomo Spallacci
 • Joseph Knight

  none

 • Keith Starling
 • Ana Loureiro

  Instituto Politécnico de Santarém

 • Christopher Sweet
 • Andrew Schneider

  high school drop out

 • Jesse Todres

  Osgoode Hall Law School Student

 • Paul Hennekam

  ID-College

 • Alan Demers
 • max elliott
 • Silke Helfrich

  commonsblog.de

 • Joanne van den Eijnden
 • Antonio Pardo

  CooWorks

 • Ismaël Bouya
 • Marco Doria

  Ministero per i Beni e le Attività Culturali

 • Alexander Benton
 • Matteo Civiero
 • Michael Goff

  The Henry Ford

 • Todd Parkhill

  Young American Comics

 • Jeff McCune

  http://findjeffandsusan.com

 • Guy Consitt

  Superlucent

 • Lauzon Ron
 • Tyler August

  Laurentian University

 • Mister JayEM
 • Anders Jensen-Urstad
 • William Gillies
 • Alexander Sun

  Xidian University

 • Arvin Johnston
 • David Scott
 • Erik Even
 • Alexander Mackenzie

  Save the gay baby whales for Jesus

 • Forman Howes

  Vancouver Board of Education

 • Dmitri Dolguikh
 • Harold Jarche

  independent

 • David Bollier

  On the Commons

 • Wendy Seltzer

  ChillingEffects.org

 • Ryan Kaldari
 • Paul Warren

  Australian National University

 • James Jacobs

  Free Government Information (http://freegovinfo.info)

 • Allan McCoy
 • Fumi Yamazaki
 • Bob McKeand
 • Francisco José Campos
 • Emily Huck
 • Jérémie Zimmermann

  La Quadrature du Net

 • Matthew Lye

  Griffith University

 • Pedro Angelini
 • Mary Walsh
 • Liz Pruszko

  Phase2 Technology

 • Brian Copcea
 • Daniel Ferranti

  http://subliteratecinephile.blogspot.com/

 • Joshua Chalifour
 • Paolo Brini

  Movimento ScambioEtico

 • Tim Monserate
 • Steven Marsh

  University of Illinois at Chicago

 • Bill Hooker
 • Kieran Shah
 • Michael Barron
 • Nicole Dudley
 • Jack Baker-Latimer
 • Robert Milson

  Dalhousie University

 • Robin Elliott
 • Larissa Lima

  NUPI - Universidade Federal de Alagoas

 • Bruce Eggum
 • Tod Booth
 • Sean Chadwell
 • Tim Noble

  Nonstop Institute

 • Dave Kemp
 • Daniel Buijs
 • Tobias Brox
 • Laura Cacherosky
 • Chris Pitchford

  Databoy.biz

 • John Cuccia
 • Richard Saccomanno Jr.
 • Simon Roy

  Ouèbe Musique

 • Arron Harper
 • Mike Gardella
 • David Crummey
 • Aaron Muszalski

  The Liminalist

 • David Robert Lewis

  ZA-FREE

 • Robert Whitaker
 • Jeremy Robinson
 • Michael Beatty

  Ohio State University

 • Jérôme Darmont
 • Alidori Romano

  Fondazione Roberto Franceschi onlus

 • William Mason
 • Antoine Moreau

  Copyleft Attitude

 • Gerard Pierce
 • See-ming Lee

  SML Universe

 • Karen Ferreira-Meyers
 • Christian Hufgard

  Piratenpartei Deutschland, Musikpiraten e.V.

 • mafe de baggis
 • Juan David Rodríguez García

  Instituto de Tecnologías Educativas

 • Peter Wenz
 • Elmine Wijnia

  elminewijnia.eu

 • Derick Dressel
 • Nagla Rizk

  American University in Cairo

 • Stephan Urbach
 • Eric Prenen

  PMC

 • Michael Beitel
 • Daniel Kaplan

  Fing

 • Brendan Molloy

  Pirate Party Australia

 • Rodney Serkowski

  Pirate Party Australia

 • Bogomil Shopov

  Electronic Frontier Bulgaria/ Електронна граница България

 • chris Jangelov
 • Nathaniel Smith
 • Isabelle Ramade

  Université Paris-Sud 11

 • Agatha Kabugu

  University of Nairobi

 • John Griffin
 • Fernando Santamaria

  Universidad de León

 • Colin O’Brien
 • Daniela White

  The African Commons Project

 • Fotini Rebelou
 • Antti Impiö
 • Staromiejska Jadwiga

  Cracow University of Technology

 • Diaan Mynhardt

  Dreamfoundry Design

 • Frieda Brioschi

  Wikimedia Italia

 • Pedro Roffe

  ICTSD

 • Rainer Ilgen
 • Christo van Gemert

  ZA Car Show

 • Raffaele Mastrolonardo
 • Sven Krohlas
 • Marcus Ilgner
 • Antonio Pozo
 • Marc Siramy
 • Manfred Bartl

  Linkswärts

 • Bronwen Kausch

  PSI Communications

 • Mathieu Stumpf

  Culture Libre

 • Carl Smotricz
 • Dennis Alexis Valin Dittrich

  Jacobs University Bremen

 • Lotte Belice
 • Christina Angelopoulos

  University of Amsterdam

 • Eduardo Perez
 • Gerald Albe
 • Andrea Ferrato
 • Patrice Pillot
 • Thomas M Walter

  Govt.Siddha Medical College Hospital

 • Steve Bickle
 • Michele Luconi

  e-xtrategy

 • John Collier

  University of KwaZulu-Natal

 • Denis MARCOUREL
 • Hinde ten Berge

  Free Knowledge Institute

 • Cis Mercy
 • Fabio Neves
 • Vittorio Bertola

  Torino a 5 Stelle

 • Simon Columbus

  netzpolitik.org

 • pseudo wildleech

  France

 • Michael Eliyahou
 • Volker Bombien
 • Silke Karner
 • Goulwen Reboux

  polytechnicum

 • Gry Hasselbalch
 • Antoine Pitrou
 • Guillermo Molleda Jimena
 • Hala Essalmawi

  Bibliotheca Alexandrina

 • Ad Huikeshoven
 • Moreno Alejandro
 • Edward Liddiard
 • Langeard Stephane
 • Fabienne Dohmen

  University of Amsterdam

 • Corrado Druetta

  Université de Genève

 • Marc Ducharme
 • Lars Pallasch
 • Odin Toness
 • Natalia-Rozalia Avlona

  Royal Holloway , University of London

 • Zain Zahri

  zensters

 • Hector Dominguez Aguirre

  Talleres Libres de Artes y Tecnologias - Mexico

 • YERLY manuelle
 • Giulia Giapponesi
 • Dave Duarte

  Huddlemind

 • Georg Auernhammer
 • Enrico Bertacchini

  Department of Economics "Cognetti de Martiis", University of Torino

 • Colin Marquardt
 • Mantas Zimnickas
 • James Adkins

  ADIT Trucking

 • Carsten Droste

  CaSa Consulting

 • David Sherman
 • Torsten Näther
 • Sam Howard-Spink

  NYU Music Business Program

 • James Chapchuk
 • Eric McDavid
 • Fehre Torsten

  Piratenpartei Deutschland

 • LUISA MURINO

  UNIV CAGLIARI

 • Michał Masłowski
 • Patrick Dobernecker
 • Tom Wolf

  Nonprofitable.org

 • Adrian Rodriguez
 • Anne Bast
 • Stéphane FONTAINE
 • Rodger Evans

  CICESE

 • Mark Sawyer
 • Daniel Baulig
 • manuel cardeiro fernandez
 • Haint Bradley

  Haint

 • Schuschny Andres
 • Yann Maltaverne
 • Stéphane Gigandet
 • Lynne Robertson
 • Doug Blandy
 • Cinzia Mescolini
 • Leslie Polzer

  Stardawn Consulting

 • Julien PEZERY
 • Warren Ockrassa
 • Brad Patrick

  Attorney

 • Darcy Harris
 • Bruno Cornec

  Open Source, Linux et Musique Ancienne

 • Maria Grazia Canepa Pucci
 • michael thevenet

  boson2x

 • Matthew Cleary
 • Paulo Costa
 • Winter Coker
 • Alan Alegre

  Foundation for Media Alternatives

 • George George Entenman

  Individual

 • John Rumpf
 • David Guy

  Myself

 • Pamela Chestek
 • Caroline Abbott
 • Ahrash Bissell
 • Yann Forget
 • Justin Grimes

  University of Maryland

 • Eva Cameron
 • Don Winsor

  University of Michigan

 • Aysel Gümüş

  İYTE

 • Stefan Jonasson
 • Clément Chéné

  clementchene.com

 • Bulent Potur
 • Kerryn McKay

  The African Commons Project

 • vittorio zambardino

  la repubblica

 • Metin Özdenöz

  Jazzetta

 • Bekir Aldemir
 • Anna Piccitto

  Politecnico di Torino

 • Mario Noe Pincus Volin

  HyperData Media. Una Nueva Manera de Ver las Noticias

 • Laura Garbolino

  Università di Torino

 • Chiara Cantarella

  Univ. Catania

 • Umberto Cerruti

  Università di Torino

 • Ralph de Rijke

  Words & Music

 • Franco Pastrone

  Università di Torino - Dipartimento di Matematica

 • Tolga Darcan
 • Arda Çetin
 • Renzo Vienna

  Bibliotecario

 • Džiugas Paršonis

  nežinau.lt (www.nezinau.lt)

 • Mustafa Akgul

  Bilkent University/INETD

 • Ingo Lembcke
 • ValiDOM –

  Piratenpartei Deutschland, LV Bayern

 • Matthijs van Henten

  Waag Society

 • Francesca Di Donato

  Università di Pisa

 • Karolis Parfeniukas
 • Roux Aurélien

  AMMD

 • Christoph Erle

  Piratenpartei Deutschland

 • Gediminas Radzevičius

  Lithuania

 • Motiejus Ėringis

  Lithuania

 • Ian Singleton

  Harvard University

  USA

 • Daniel Cohen

  Center for History and New Media, George Mason University

  USA

 • Audrius Kabelka

  LITHUANIA

 • Gontrano Di Santo

  Italy

 • Simonas Balčius

  Lietuva

 • Holger Levsen

  Debian

  Germany

 • Wilhelm Gasser
 • Julius Markunas

  Vilnius University

  Lithuania

 • Carlos Castillo

  Manzana Mecánica

  Chile

 • Karolis Balcius

  Lithuania

 • Marius Grigutis

  Lithuania

 • Filippo Martorana

  Linux Club Italia

  Italy

 • Milda Zalgeviciute

  Lithuania

 • Andrea Zanni

  University of Parma

  Italy

 • Sabrina Bandeira Lopes

  Brasil

 • Umut Işık

  Turkey

 • Paulius Budzinskas

  Lithuania

 • Ilaria Fava

  Italy

 • Natalya Sukhonos

  Harvard University

  USA

 • James Ramsay
 • Francisco das Chagas de Souza

  Universidade Federal de Santa Catarina - Dpto Ciencia da Informaçao

  Brasil

 • Bruce Lemoine

  New Canaan Country School

  USA

 • Meg Kribble

  Harvard Law School Library

  USA

 • Vicenç Gomez Cerda

  Radboud University Nijmegen

  Netherlands

 • Tomas Matulionis

  Lithuania

 • José Luis Jiménez del Pino

  España

 • Lia Mulholland

  UK

 • Patrick Fisher

  QZAP and University of Arizona

  USA

 • Veronica Phillips
 • Dainius Milvydas
 • David Arthur Singleton

  U.S.A.

 • Magdalena Warszawa
 • Gintaras Rumšas

  Lithuania

 • Andrius Semionovas

  Lithuania

 • Mourad Ben Abdallah

  Wikimedia CH

  Switzerland

 • Mark Mark Harris

  Technology Research and Consultancy Services Ltd.

  New Zealand

 • Dominykas Djačenka

  Lithuania

 • Boleslovas Dapkūnas

  Lithuania

 • Paulius Paulaitis

  Lithuania

 • Jose Alberto Alvarez Alvarez
 • Francesco Lapenta

  University of Roskilde Denamark

  Denmark

 • Jesse Davis

  USA

 • Simon Klages

  Piratenpartei

  Germany

 • PELAEZ AINHOA

  SPAIN

 • Edgar Buršić

  University Juraj Dobrila - Pula

  Croatia

 • Geoffrey Lehr

  USA

 • Rich Mr
 • Emre Eryılmaz

  Istanbul University

  Turkey

 • Steve Ediger
 • Jan Klerk

  Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken

  Netherlands

 • Lester Henderson
 • Sigitas Kalinas

  Lithuania

 • Shane McNeil

  Smoking Gun Productions Pty Ltd

 • Tadas Šinskas

  Lithuania

 • Viktorija Krapaviciute

  Lithuania

 • Timothy Grigg

  New Zealand

 • Sam Jackson

  Australia

 • Giedrius Motiejūnas

  Lithuania

 • Giuseppe Nicosia

  Studio Legale Nicosia

  Italy

 • Elena De Carolis

  Italia

 • Adriano Melis

  Italy

 • Rob Carr

  New Zealand

 • walter cataldi

  italy

 • Francesco Macellaro La Franca

  Italy

 • giovanni sabato

  italy

 • Alessandra Muccinelli

  Italy

 • Nicola Mattina

  Elastic

  Italia

 • Andreas Poltermann

  Heinrich Boell Stiftung

  Germany

 • Mike Campbell

  New Zealand

 • Nick Wiebe
 • Luca Di Ciaccio

  Italy

 • Karin Spaink

  Columnist/writer

  The Netherlands

 • Riccardo Carabelli

  Linux User Group Bocconi - www.lug-bocconi,org

  Italia

 • Ernesto Maschilla

  Italy

 • Rimvydas Baronas

  Lithuania

 • Owen Skarpness

  U.S.A.

 • Giorgio Jannis

  NuoviAbitanti

  Italia

 • Maria Teresa De Gregori

  Università di Roma Tor Vergata

  Italy

 • Alessandro Galardini

  Italy

 • Jean-Pierre Desthuilliers

  Adamantane, portail d'écrivains

  France

 • Pier Luigi Nussio

  Italy

 • mario siccardi

  italy

 • Gianfranco Andriola

  Italy

 • Mugnier Aude

  Wikimedia France

  France

 • patrick risacher

  france

 • Domenico Serpella

  Italy

 • Gianni Soliani

  Italy

 • eliza iacoblev

  Association Bug

  France

 • Georges Seguin

  France

 • rita berardi

  docente

  italia

 • Nazareno Lamparelli

  Italia

 • Juan Manuel Fernández Martínez

  Università di Torino

  Italia

 • Adrienne Alix

  Wikimedia France

  France

 • alfredo chizzoni

  italy

 • Sean M. Johnsen

  Chicago, IL, USA

 • Marco Chiesa

  Wikimedia Italia

  Spain

 • maxim liulca

  romania

 • Mark Turner

  New Zealand

 • rémi BACHELET

  Wikimédia France

  France

 • Gilles Chagnon

  Université Pierre et Marie Curie

  France

 • Pierre Travers

  France

 • Bülent Bolat

  Yildiz Technical University

  Turkey

 • JUAN QUINTANA

  UMET - AGUADILLA

  PUERTO RICO

 • patrizia polito

  elastic srl

  italia

 • Maria Elisabetta Palermo

  student of S.T.Ar.S, Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia

  Italy

 • Alberto Bracaglia

  Italy

 • Gianluigi Gamba

  Italy

 • David Bozak

  USA

 • Nicolas Vigneron

  France

 • Thiago Bomfim

  Livraria do Thiago

  Brazil

 • Gustavo T. Santos

  FFLCH / USP

  Brasil

 • Paolo Costa

  Visiant Spindox / Maison,the

  Italy

 • Lucas Chicarelli

  Brazil

 • Sebastian Haunss

  Universität Konstanz

  Germany

 • Wilko Graf von Hardenberg

  Università degli Studi di Trento

  Italy

 • Martin Skopal

  Austria

 • Alessandra Cicioni

  Italia

 • Joris Pekel

  Kennisland

  Netherlands

 • Etienne Sévin

  France

 • Bruno Pozzi

  Pozzilabs

  Brazil

 • Giuseppe Ravera

  Italia

 • Ottone Maurizio Grasso

  Italia

 • Federico Spagnolini

  ITALY

 • Pierre-Yves Mevel

  Wikimédia France

  France

 • Nicolas Quenouille

  France

 • Rodrigo Leme

  Brazil

 • martin olive

  france

 • Davide Taviani

  Italy

 • Isabelle Jargowsky

  United States

 • Lorrain Anne-Catherine

  France / Belgium

 • John Kane

  SUNY Oswego

  USA

 • Monica Schieck

  ECO / UFRJ

  Brasil

 • Vincenzo Miccio

  Italy

 • Chico Lacerda

  Brazil

 • Thomas Bresson

  France

 • Romas Male

  Lithuania

 • Alain Marois

  Ecole Centrale de Lyon

  France

 • Arto Bendiken

  Spain

 • Edson Goes

  Brazil

 • Bogdan Trifunovic

  Public Library Cacak

  Serbia

 • Barbara Fister

  United States

 • Mindaugas Truklickas

  Lithuania

 • Dennis Weddle

  USA

 • Ricardo Icassatti Hermano

  Brasil

 • Neil Gaiman

  Author

  UK and USA

 • Dario Palermo

  University of Catania

  Italy

 • Shaun Kronenfeld

  I Have Issues TV

  United States

 • Erik Volpert

  Brazil

 • Patrick Welsh

  United Kingdom

 • James Cunningham

  United States

 • Evamaria Nittnaus

  Switzerland

 • Dave Robinson

  US

 • Andrea Wright

  USA

 • Anthony Rogers

  USA

 • Ian Thomas

  UK

 • Alex Whitington

  England

 • Dennis Moser

  USA

 • James Eagle

  Spell Checked*

  England

 • Lara Eakins

  United States

 • Anthony Troupe

  USA

 • Ben Wilson

  Design Anonymous

  USA

 • Shannon Nergard

  Canada

 • Darusha Wehm

  Canada

 • Michael Foord

  Freelance Software Developer

  United Kingdon

 • Erin Shedd

  United States

 • Jennifer Rodland

  United States

 • Giuseppe Merigo

  Italy

 • Joe Keilholz

  USA

 • James Luberda

  University of Connecticut

  USA

 • Emily Miller

  United States

 • Hunter C Coch

  YourPredator.com

  USA

 • Sean Arkinstall

  Canada

 • Roger Weeks

  Author

  USA

 • Jeanelle Eros

  USA

 • J. Daniel Sawyer

  ArtisticWhispers Productions

  United States

 • Leo Loikkanen

  Finland

 • Amanda Rodrigues

  Brazil

 • Ana Muñoz

  Spain

 • Raymond Welt

  USA

 • Christopher Knall

  Member of the CBLDF

  USA

 • J. Luke Johnson

  USA

 • Amanda Brihed

  The Black Monday Human Rights Network

  Sweden

 • Damien Thorn

  New Zealand

 • Amy Ripley

  USA

 • Denis Klotz

  Germany

 • Jeffrey Fasceski

  USA

 • Steve Wooster

  United States

 • Tamra S

  Switzerland

 • Julia Vyse

  just me and the choir of voices in my head

  Canada

 • Vivienne McCulloch

  UK

 • Robert Boole

  Boolean Software

  Great Britain

 • Marjorie Taylor

  United Kingdom

 • Chia Evers

  ChiaLaw

  USA

 • Antti Rasinen

  Finland

 • Alexander Price

  Norhern Illinois University

  United States

 • Martha Sutor

  United Kingdom

 • Quentin Hartman

  United States

 • Paul Constant

  The Stranger

  USA

 • Kyle Kaczmarczyk

  Zombie Ink Comics

  U.S.A.

 • Renata Cardamoni

  Brazil

 • Divya Manian

  United States

 • David Bauer

  United States

 • Ruby Strawbridge

  USA

 • K.O. Myers III, Esq.

  Grassroots Skeptics

  United States

 • Carrie McLaren

  USA

 • Claudia Camarillo-Dievendorf

  USA

 • Jakob Sjögren

  Sweden

 • Douglas Cuff

  Canada

 • Terry Brown

  USA

 • Zach Lee

  USA

 • Greg DiCostanzo

  United States

 • Lisa Applegate

  United States

 • Steven Morton

  United States

 • Lisa Costello

  USA

 • Ben Paddon

  USA

 • Ken Paulson

  Small Fun Games

  Canada

 • Adam Bowker

  researcher Penn State University

  United States

 • Robert Pivarnik

  USA

 • Lasse Hassing

  Denmark

 • Katherine Fuerst

  US

 • Tyler Leto

  University of Central Florida

  USA

 • Jason Tamez

  USA

 • Crimson M. Kildare

  Author

  USA

 • Danny Willis

  Evil Beaver Productions

  United States

 • Cassandra Kenneally

  private citizen

  USA

 • Traci Moore

  United States

 • Michael Lamontagne

  United States

 • Paul Pritchard

  Belgium

 • Tony Longworth

  AtomicDaze

  Canada

 • Raven Starsmore

  USA

 • Edna Jimena Morelos Allande

  Mexico

 • Ben Bainton

  Finland

 • Marco Ciampini

  Politecnico di Torino

  Italia

 • Michael Thompson

  United States

 • Rebecca Annis

  USA

 • Rachel Winchester

  USA

 • Miceala Godfrey

  United States

 • Ulf Reese Næsborg

  tegneseriesiden.dk

  Denmark

 • Lilith Mitchell

  USA

 • Jim Brucker

  Galter Health Sciences Library, Northwestern University

  USA

 • Matthew Wester

  United States of Ame

 • Tom Dullemond

  Australia

 • MeiLin Miranda

  United States

 • Keith Moser

  USA

 • Joe Helfrich

  USA

 • Lynn Siprelle

  United States

 • Linda Ballinger

  USA

 • shawn DePasquale

  USA

 • Nick Mr.

  United States

 • Richard Caldwell

  the Lottery Party

  usa

 • Charles Rogers

  USA

 • Michelle Oleson

  USA

 • Jody Wurl

  USA

 • Scottie Thomas

  USA

 • Elizabeth Sager

  United States

 • Jessica Pautler

  USA

 • Jon Swabey

  The Committee for Public Safety

  Australia

 • Amanda Miller

  United States

 • David Eppstein

  University of California, Irvine

  USA

 • Hillary Kelley

  United States

 • Ayse Canan Marasligil

  Netherlands

 • Derek Martz

  USA

 • Erinc Salor

  University of Amsterdam

  Netherlands

 • Scott Francis

  United States

 • Nicky Geist

  USA

 • Kheir Fakhreldin

  United States

 • Lindsey Tuggle

  Us

 • Steve Malsam

  Basting Shoebox Software

  USA

 • Joseph Thomann

  USA

 • Christopher Conroy

  Durosia.com

  United States

 • Rebecca Cavanaugh

  USA

 • David Kopaska-Merkel

  USA

 • Fidel Jiron Jr.

  United States

 • Timothy Bellefleur

  Canada

 • Patrick McLean

  good words (right order)

  USA

 • George Ellenburg

  US

 • Kevin Barnes

  United States

 • Thomas Herlofsen

  Norway

 • Michael Sgier

  USA

 • Joseph Gagnon

  R. J. Spindle Ink

  United States

 • Ryan OConnor

  RJO Photo

  USA

 • Nicole Springer

  United States

 • carlos pineda

  Dominican Republic

 • William Mansky

  University of Illinois at Urbana-Champaign

  USA

 • Bernadette Semilla

  Canada

 • Kaolin Fire

  United States

 • D. Vincent Ervig-Lindqvist

  Sweden

 • Jenn O. Cide

  SwingShift SideShow

  USA

 • Joyce Li

  USA

 • Joseph Burgess

  America

 • Brian Van Meter

  United States

 • Michael Sugarbaker

  usa

 • barbara trumpinski-roberts

  Uninversity of Illinois, Urbana-Champaign

  US

 • Rebecca Dalzell

  USA

 • João Martins

  Portugal

 • Jennifer Young

  United States

 • Christopher Mattogno

  USA

 • Christopher Kinniburgh

  USA

 • Edmund Ng

  USA

 • Sian Clarke

  Hong Kong

 • Shawn Pavey

  The Writers Place

  USA

 • John McBroom

  Northern Ireland

 • Jason Averill

  United States

 • Benjamin Livingston

  USA

 • David R Harris

  UK

 • Alexandra Yannayon

  USA

 • Charles Christopherson

  VectorMask Media

  United States

 • Eric Honaker

  USA

 • Austin Mullen

  University of Iowa

  United States

 • Terri Jones

  USA

 • David Ganssle

  United States

 • Leonardo Defente

  Nada

  Brazil

 • Steve Clark

  England

 • Damiana Vance

  US

 • Martin Kopischke

  Deutschland

 • Jefferson Berlin

  United States

 • HILLARY KOZEL

  US

 • Julie Gardner

  UK

 • John Finch

  Canada

 • Jack Moulton

  USA

 • Patricia Werner

  United States

 • Jennifer Erickson-Brown

  USA

 • Catherine Bell

  U.S.A.

 • Jon Axisa

  US

 • Brian Belew

  Brian Belew Design & Illustration

  USA

 • Christian Massi

  Italy

 • Katherine Wood

  USA

 • Charlette Stoner

  USA

 • Will McCollum

  United States

 • Andrea Lostaglia-Hoskovec

  United States

 • Gra Linnaea

  US

 • Josh Dye

  United States

 • Christopher Brown

  United States

 • Rachael Headrick

  USA

 • Mikkel Madsen

  Denmark

 • Bobb Waller

  United States

 • Greg Sanders

  United Kingdom

 • Judy Oxford

  United States

 • Megan Minnaert

  USA

 • John Thompson

  USA

 • Alison Croggon

  Writer

  Australia

 • Hunter C Coch

  YourPredator.com

  USA

 • Rob Pembro

  UK

 • Andre Habet

  Belize

 • Jessica Winkowski

  United States

 • tr hafford

  usa

 • Ryan Parreno

  Philippines

 • Bradley L’Herrou

  USA

 • Molly Olguin

  United States

 • Simon Southey-Davis

  United Kingdom

 • Teri Nolan

  USA

 • Ben Harpster

  United States

 • Nona Nona Farris

  USA

 • Bruce Press

  United States

 • Matthew Rainford

  Mortis2000

  UK

 • David Moore

  USA

 • Matthew Huffman

  United States

 • Julian Gough

  Me, Myself & I, Inc.

  Ireland

 • Jeff Jewell

  jjewell

  US

 • Thomas Gaffney

  U.S.A

 • Ronda Grizzle

  USA

 • Ashley Hochstein

  USA

 • Brice Stratford

  UK

 • Sarah Lawson

  Australia

 • Leslie Turek

  United States

 • José Guilherme Correa

  Brazil

 • Zachary Totz

  United States

 • Elizabeth Coon

  USA

 • Tim Norman

  Australia

 • Jessica Baker

  USA

 • Robert Heverly

  Michigan State University College of Law

  United States

 • Serena Hicks

  United States

 • Dave Bozarth

  USA

 • Jordan Burch

  USA

 • Colleen Flett

  USA

 • Kate Hannah

  New Zealand

 • David Jeffcoate

  United Kingodom

 • Lorraine Grout

  Word Forward

  Australia

 • Chris Myers

  United States

 • Andrew Burke

  Australia

 • Carrie Peters

  United States

 • Courtney Barnes

  USA

 • Michael Broderick

  country.us

 • Frank H. Woodward

  Wyrd

  United States

 • Matt Eddy

  United States

 • Mark Harris

  USA

 • Cara Weber

  USA

 • Stephen Weber

  USA

 • Yan Guang Kuah

  Singapore

 • Kelly Henley

  USA

 • Lynnette Leonard

  United States

 • Jonel Burge

  USA

 • Matt Madden

  cartoonist

  USA

 • Michelle Lin

  Singapore

 • Cayenne Chris Conroy

  USA

 • Myriam Lechuga

  USA

 • Michele Crissinger

  USA

 • E. Michael Harrington

  United States

 • Luis Sopelana

  Mexico

 • Rodrigo Peniche

  Mexico

 • Mariette Knoblauch

  USA

 • Sara Harvey

  USA

 • Julia Heinemann

  USA

 • Elijah Sullivan

  United States

 • Joel Welling

  USA

 • Jon Hansen

  USA

 • Katherine Anderberg

  USA

 • Susan Kosenka

  USA

 • David Earle

  USA

 • Lorenzo Fortunati

  Università degli Studi RomaTre

  Italy

 • Pierpaolo Dominici

  Italy

 • Revol Web

  Revolweb

  Italy

 • Ian Elwood

  USA

 • Paul Duda

  USA

 • Gillian Kinney

  USA

 • Patience Collier

  United States

 • Zon Mundhenk

  Bast House

  USA

 • Susan Swartz

  USA

 • Katherine Bienvenu

  United States

 • Lori Smith

  United States

 • Brandon Brandon Hawk

  United States of Ame

 • Nadine Wilson

  USA

 • Rafael Cordeiro

  Aiyra

  Brazil

 • Feri Zsolnai

  Hungary

 • Gianni Tommasi

  Italy

 • Mark Breitenbach

  United States

 • Eric Leslie

  United States

 • Sara Reubelt

  USA

 • Benjamin Kenneally

  USA

 • JooLee Tan

  Malaysia

 • Malissa Thomas

  United States

 • Anassa Rhenisch

  Canada

 • Garrett Fitzgerald

  USA

 • Matthew Lanigan

  USA

 • Anne Sauer

  USA

 • Alexander Abbott

  United States

 • Brian Mann

  United States

 • Colin Le Sueur

  United Kingdom

 • David Bircumshaw

  United Kingdom

 • KD Crotwell

  United States

 • Jason Suber

  US

 • Vladi Finotto

  Università Ca' Foscari Venezia

  Italy

 • Vincent Clements

  Canada

 • Jennifer Tifft

  United States

 • Barry Schwabsky

  US/UK

 • Vytauats Peckas

  Lithuania

 • Dirk Hartmann

  Germany

 • Marcello Taiappa

  Italia

 • Michael Holloway

  Canada

 • Ian Hopper

  USA

 • Lisa Isaksson

  Sweden

 • Dan Matei

  CIMEC

  Romania

 • Ellen Gödecke

  Sweden

 • Alex Stocks

  South Africa

 • Johnny Blakeborough

  Canada

 • Alessandro di Francia

  Italy

 • giuseppe ombrelli

  italy

 • Giorgio Manfredi

  V-Minds Sagl

  Switzerland

 • Mat Greenwood

  United Kingdom

 • Jaap Blom

  The Netherlands

 • Jess Lee

  Australia

 • Lika Døhl Diouf

  Norway

 • Geraldo Julio

  Logiciels Libres

  France

 • Assante Ernesto

  Italy

 • Paulius Andriekus

  Lithuania

 • Egidijus Meištas

  Lithuania

 • Xavier Gibert Mateu

  Telenoika.NET

  Spain

 • Laura Jefferson

  USA

 • Michelle Humphries

  United States

 • Benjamin Gorman

  USA

 • Jennifer Korst

  Bangor University

  United Kingdom

 • Rodney Carter

  Canada

 • Eimear Maguire

  Ireland

 • Tim Stoop

  The Netherlands

 • Paul Wiener

  USA

 • Mark Leggott

  University of Prince Edward Island

  Canada

 • Chris Herborth

  Canada

 • Olivier Alvarez Seco

  Spain

 • Rokas Perevičius

  Lithuania

 • Jeremy Hunsinger

  Center for Digital Discourse and Culture

  USA

 • Anthony Metcalf

  UK

 • Tamas Zador

  Kiegő Izzók

  Hungary

 • Chris Benedict

  New York City

 • Lewis Tearle

  Random House

  UK

 • Olavo Amaral

  Universidade Federal do Rio de Janeiro

  Brazil

 • Thomas Bohn

  Germany

 • Jeremy Conner

  United States

 • Howard Grizzle

  USA

 • Lora Friedenthal

  USA

 • Anthony Bader

  USA

 • luca menini

  Italia

 • Aileen Zeigler

  USA

 • Jessica Raye

  United States

 • Robert Mitwicki

  Polish Pirate Party

  Poland

 • Mark Weiss

  USA

 • Brendan McMullan

  USA

 • Elizabeth Switaj

  USA

 • Nadine Le Lirzin

  Wikimédia France

  (France)

 • Mark Mendoza

  Miami University Fair Labor Action Coalition

  U.S.A.

 • Marius Žukaitis

  Lithuania

 • Colleen E. Doyle

  USA

 • Christian Vaehling

  Germany

 • Miguel Perez Subias

  AUI - Asociacion de Usuarios de Internet

  Spain

 • Marc Coyles

  United Kingdom

 • Eric Elshtain

  Beard of Bees Press

  United States

 • Sheilah O’Connor

  Canada

 • Matthew Barron

  United States

 • Nicole Barry

  Canada

 • Jonathan Current

  America

 • Dhugael McLean

  Canada

 • Lydia Nelson

  United States

 • Aaron Brunette

  USA

 • Paul Taylor

  Abominable Comics

  USA

 • Agne Volosenkinaite

  Lithuania

 • Jose Raphael Federico Doval-Santos

  Philippines

 • Nick Palmer

  Industrial Angel Studios

  United States

 • Gemma Gonzalez

  Spain

 • Josephine Koster

  Professor of English, Winthrop University

  United States

 • Hilary Bruce

  Canada

 • David Kerry

  United Kingdom

 • Luca De Biase

  Il Sole 24 Ore

  Italy

 • Douglas Barbour

  Canada

 • Gian Franco Concas

  ITALIA

 • Juergen Fenn

  Germany

 • Samantha Colucci

  USA

 • Adrian Pohl

  hbz

  Germany

 • Marco Trotta

  Italy

 • Alan Mills

  Guatemala

 • giacomo capizzi

  Universita di Palermo

  italy

 • Vincent Nyren

  United States

 • Nicolas Kyriazopoulos-Panagiotopoulos

  France

 • Catherine Daly

  USA

 • Gianalberto Gazzotti

  Italy

 • Peter Burke

  USA

 • Giles Beauchamp

  CSSS Lucille-Teasdale

  Canada

 • Elías Chavarría

  Costa Rica

 • Wilson Zorn

  United States

 • Davide Galati

  Italy

 • Guy McLimore

  USA

 • Jon Ryan

  U.S.A

 • Giuliano Bellucci

  Italia

 • Katherine Lyall-Watson

  Australia

 • Detlef Kroeze

  Netherlands

 • John Breakwell

  United Kingdom

 • Arturo Di Corinto

  CATTID-University of Rome

  Italy

 • Lauren Schmidt

  United States

 • Ella Waltz

  United States

 • David Bryant

  United States

 • Carl Rigney

  USA

 • Mitchell Featherston

  United States

 • Sam Daniel

  N/A

  USA

 • Kenneth Wolman

  USA

 • Corey Reid

  Scratch Factory

  Canada

 • Daniel Simonson

  United States

 • Eric McCutchan

  USA

 • Laura Knapton

  USA

 • Arthur Murphy

  USA

 • Matthew Whitehead

  New Zealand

 • Ryan Daley

  United States

 • kevin mcgreal

  Australia

 • Christian Hauschke

  Germany

 • Johann Dréo

  France

 • Giorgio Spedicato

  Università di Bologna

  Italy

 • Patrick HINGE

  wikimedia FR

  France

 • pascal radigue

  france

 • FREVAL Christophe

  FRANCE

 • Valentín de Mollinedo Ceño

  España

 • Thomas Hale

  United Kingdom

 • David Klotz

  Germany

 • Vygintas Niauronis

  Lithuania

 • Olivier Joncourt

  Canada

 • Emily Philp

  USA

 • Catharina Bethlehem

  Netherlands

 • nenad romic

  multimedia institute

  croatia

 • Teresa Martin

  Spain

 • Stéphane Caron

  France

 • Dan Wielsch

  University of Cologne

  Germany

 • George A. R. Silver

  USA

 • Daniel Schultz

  Deutschland

 • Paul Scharf

  Germany

 • Janos Ruf

  Germany

 • Bernd Dochow

  Germany

 • Helmut Ruhnau

  Germany

 • Mark Alexander

  Germany

 • Roger Rösch

  Germany

 • Sebastian Heemsath

  Germany

 • Maik Naumann

  Germany

 • Jörg Fischer

  Germany

 • Thorsten Heckel

  Germany

 • Juergen Ertelt

  Jugend online

  germany

 • Andreas Trepczik

  Germany

 • Romas Kurtinaitis

  Germany

 • Maximillian Kaizen

  South Africa

 • Mirco Lehr

  Germany

 • Bernardo Parrella

  Italy-USA

 • Julian Kremer

  Germany

 • Andre Hauke

  Germany

 • Max Ederer

  Germany

 • Uwe Helms

  Germany

 • Jean-Marie Lapeyre

  USA

 • Santiago Barrios

  Sindicato CGT

  Spain

 • Christian Leicht

  Germany

 • Arne Fischer

  Germany

 • Joey Coleman

  United Kingdom

 • Valerio Iannucci

  Italy

 • ale fernandez

  uk

 • Isabel Korittke

  Germany

 • Andreas Neugebauer

  Piratenpartei Deutschland / Delmenhorst

  Germany

 • Jan Kuschel

  Germany

 • Sascha Manns

  openSUSE Community

  Germany

 • Nicoletta Marsano

  Italy

 • Georg Hartmann

  Germany

 • Markus Kunze

  Digital-poets

  Germany

 • Patrick Daniel

  Germany

 • Stephan Bauroth

  Germany

 • Klaus Kluge

  Germany

 • Karl Bihlmeier

  bihlmeier & kramer GbR

  Germany

 • Alix Peveler

  US

 • Tim Einfeldt

  Lancaster University

  England

 • Sven Bischoff

  Germany

 • Christian Hauck

  Germany

 • Florian Blatt

  Germany

 • Daniel Eichmeier

  Germany

 • Dennis Koslowski

  Germany

 • Stefan Erdmann

  Deutschland

 • Rainer Patzke

  Germany

 • Andreas Finke

  Germany

 • Simon Höhner

  Germany

 • Florian Zauner

  Germany

 • Roland Lazaj

  Germany

 • Sascha Huth

  Germany

 • Chris Binder

  Germany

 • Norma Lelli

  Italy

 • CINIPAC CINIPAC

  CINIPAC IBC

  Malaysia

 • Rainer Geiger

  Germany

 • Martin Winkler

  Germany

 • Dieter Fröhlich

  Privat

  Germany

 • Thorsten Münz

  Germany

 • Richard Truex

  United States

 • Sven Lehmann

  Aachen/NRW/Germany

 • Eric Danielski

  Germany

 • Betto Liberati

  Italia

 • Alexander Bartosch

  Germany

 • Micha Schauer

  Audiodosis Netzlabel

  Germany

 • Sascha Schuhmacher

  SMESH Entertainment

  Saarbrücken

 • Shana Hausman

  United States

 • Albert Cohen

  INRIA

  France

 • Sebastián Paschmann

  Argentina

 • Peter Martischka

  Germany

 • Hans-Hermann Roll

  Germany

 • Andreas Hölzl

  Germany

 • Christian Gernhardt

  Germany

 • David Wolf

  Germany

 • Heiko Heinrich

  Germany

 • Bernhard Haslhofer

  University of Vienna

  Austria

 • Fabian Preiß

  Bergische Universität Wuppertal

  Deutschland

 • Patrick Tanguay

  Taste of Blue

  Canada

 • Michele Bassetto

  iItaly

 • Michael Weiss

  Germany

 • Alice Wiegand

  Wikimedia Deutschland

  Gemany

 • Klemens Schölhorn

  Germany

 • Sebastian Klasen

  German

 • Hendrik Wiese

  Germany

 • Julian Schueler

  Germany

 • Oskar Stangenberg

  Deutschland

 • Thorsten Leiser

  Germany

 • Hardy Linke

  Germany

 • Tom Kaufhold

  Germany

 • ANDREA GIARDINA

  ITALY

 • Bartas Plaušinaitis

  Lithuania

 • Allan Wegan

  Germany

 • Jean Paul Ducasse

  France

 • Victor Merz

  Germany

 • Bryan Pfaffenberger

  University of Virginia

  USA

 • Rachel Crisson

  USA

 • Jon Liddle

  Australia

 • Chrystal Antink

  UK

 • Bill Freind

  Rowan University

  USA

 • Malini Aisola

  Knowledge Ecology International

  USA

 • Brenda Daverin

  USA

 • Mathias Funke

  Piratenpartei Deutschland

  Germany

 • Eric Forslund

  Germany

 • Marc Pieruschek

  Deutschland

 • Wilken Gottwalt

  Germany

 • Megan Lau

  Simon Fraser University

  Canada

 • Brian Kitchell

  Canada

 • Jens Wiese

  GER

 • Stacey Ryan

  Australia

 • Agnese Vardanega

  Italy

 • Hanno Gardemann

  Germany

 • Dirk Ludwig

  Hufbeschlag Dirk Ludwig

  Germany

 • Barbara Melotti

  Italy

 • Nicoleta Tipa

  Romania

 • Myles Corcoran

  Ireland

 • Hans-Peter Strecker

  Germany

 • Carsten Franke

  digigami.de

  Germany

 • Frank Schneider

  Germany

 • Robert Krautkrämer Krautkrämer

  Germany

 • Horst Klein

  Germany

 • Kat Orphanides

  UK

 • Witoslaw Koczewski

  Germany

 • Joscha Jaeger

  Germany

 • Stefan Schweiger

  Austria

 • Agoston Nagy

  Binaura

  Hungary

 • Markus Wolf

  Germany

 • Florian Schulze

  Germany

 • tomas budrys

  Lithuania

 • John Ingham

  UK

 • Martin Hagmann

  Schweiz

 • Bjorn Wijers

  Burobjorn / Stichting Open Media

  The Netherlands

 • Nicolas Diehl

  Germany

 • Carmine Miccoli

  Italia

 • Alexander Falger

  Germany

 • Luke Bosco

  italy

 • björn richter

  germany

 • Fabio Bossi

  Italy

 • Andreas Schmidt

  Ryoades - Arts & Webdesign

  Germany

 • Aurelian Gheondea

  Institute of Mathematics "Simion Stoilow" of the Romanian Academy

  Romania

 • Rasigan Maharajh

  Institute for Economic Research on Innovation

  South Africa

 • Carl Magnus Palsson

  Sweden

 • Jochen Faas

  Germany

 • Alexander Bock

  Germany

 • Frank Schnicke

  Germany

 • Joan Martínez

  guifibages

  Spain

 • Olaf Meinert

  Germany

 • Björn Kowalk

  Germany

 • Richard Suchenwirth

  Germany

 • Ciro d’Aniello

  OrfeoTV - Telestreet

  Italy

 • Christoph Neipp

  Deutschland

 • Johannes Schöpp

  Deutschland

 • Felix Christopher Griesler

  Germany

 • Andy Schomacker

  German

 • Michael Rupprecht

  Germany

 • Christopher Brown

  USA

 • Jochen Fuerbacher

  Germany

 • Justus Scharnagel

  Germany

 • Oliver Lillig

  Deutschland

 • Massimiliano Iacono

  Italy

 • Juan Augusto

  Itauna, MG

 • luca valente

  italy

 • Gabriele Martinelli

  Norwegian University of Science and Technology

  Norway

 • Steffen Vogel

  Germany

 • Maximilian Arnschink

  Piratenpartei Deutschland

  Germany

 • Kamil Tworkowski

  Polska

 • Marco Gabbanini

  Radiogabba

  Italy

 • Niklas Grebe

  Germany

 • Alessio Noferini

  Radiogabba

  Italy

 • Guth Hans-Werner

  Germany

 • massimo raffaelli

  italy

 • Giovanni Paci

  Italy

 • B. Geiger

  www.chillheimer.de

  Germany

 • Paolo D’Emilio

  Italy

 • Jean-Paul Hinz

  Germany

 • Brian Quan

  University of California Santa Cruz

  USA

 • Nemes Paul

  Technical University of Cluj Napoca

  Romania

 • Sara Großer

  Germany

 • Hans-Georg Breunig

  Germany

 • Alex Mielczarek

  Germany

 • Marcela Bueno

  cria! Cultura

  brazil

 • Dominik Mayer

  Germany

 • Jeffery Foy

  USA

 • Adam Jones

  University of British Columbia Okanagan

  Canada

 • Hugo Garcias

  Brazil

 • Rian-Nathanael Balthasar

  Germany

 • Daniel Schlageter

  Germany

 • Robert Möller

  Germany

 • Luciano Blini

  Italy

 • Javier Cuchí Burgos

  Spain

 • Peter Philpott

  Great Works

  United Kingdom

 • Maike Marrek

  Germany

 • Jill Mitchell Nielsen

  Canada

 • Thomas Stathes

  CartoonsOnFilm.com

  USA

 • John Wilbanks

  Creative Commons

  USA

 • Mark MacKenzie

  Canada

 • Mark Parsons

  National Snow and Ice Data Center

  USA

 • Robin Peek

  Simmons College

  USA

 • Andrew Pavelchek

  USA

 • Melissa Cline

  University of California

  USA

 • Jon Phillips

  Fabricatorz

  USA

 • Joana Varon

  CTS-FGV

  Brazil

 • Alejandro Villarreal

  Universidad de Monterrey

  Mexico

 • Puneet Kishor

  USA

 • Wolfgang Bräuning

  Germany

 • Jonas Engels

  Germany

 • Stefan Kluge

  VEB FILM Leipzig

  Germany

 • Razvan Martin

  ActiveWatch Media Monitoring Agency

  Romania

 • Danica Radovanovic

  University of Oxford, Oxford Internet Institute

  United Kingdom

 • Sebastian Lehbert

  Germany

 • Volker John

  Germany

 • Dafne Sampaio

  gafieiras.com.br

  Brazil

 • Thorsten Lucht

  Germany

 • Claudia Vardanega

  Italy

 • Nikone Cons

  www.faunanocturna.net

  Spain

 • Francisco Viegas Neves da Silva

  Working Group on Intellectual Property - Brazilian Interdisciplinary AIDS Association

  Brazil

 • Paulo Santa Rosa

  Brazil

 • Patrick Wagman

  United States of Ame

 • Luê Prado

  organização autopoiética

  Brasil

 • Sohair Wastawy

  Bibliotheca Alexandrina

  Egypt

 • Dirk Barth

  Germany

 • Marco Pierani

  Italy

 • Angelo Biolcati Rinaldi

  ITALY

 • Wolfgang Roehrig

  Freie Universität Berlin

  Germany

 • Brian Raney

  USA

 • Tobias Ries

  Germany

 • Sophia Bier

  Germany

 • Alexander Schulz

  Germany

 • Michael Koren

  ARCHE INFO

  Germany

 • Sven Seifert

  Germany

 • Gregor Findlay

  uk

 • David Gurteen

  Gurteen Knowledge

  United Kingdom

 • Christian Schilling

  Germany

 • Lucian Savluc

  eLiberatica

  Canada

 • paolida carli

  education

  italy

 • Thomas Blechinger

  Austria

 • bastian de buhr

  germany

 • Malte Brammer

  Germany

 • Manuel Freiría

  Spain

 • Dmitrij Darcanov

  Lithuania

 • Lucio Scarpa

  Kublai Film

  Italy

 • Grant Nestor

  Factual

  United States

 • Oliver Schimratzki

  Piratenpartei Deutschland

  Deutschland

 • Vito Colangelo

  Italy

 • Jean-Michel Lahire

  France

 • Vinicius Russo

  Brazil

 • Jan Schejbal

  Germany

 • Sergio Ovalle

  Copyleft Activist

  Colombia

 • Murray J. Brown

  Canada

 • Elise Schuster

  USA

 • Maureen Shea

  UnitedStates

 • Joachim Losehand

  Germany

 • Ghislain SILLAUME

  CVCE

  Luxembourg

 • Nicu Buculei

  Romania

 • Teotonio Simões

  eBooksBrasil.org

  Brazil

 • Pranesh Prakash

  Centre for Internet and Society

  India

 • Michael Tiemann

  USA

 • roman udianskij

  none

  Lithuania

 • Andrejus Antoninovas

  Lithuania

 • Michal Schmidt

  Czech Republic

 • David Eck

  Germany

 • Sven Schmidt

  Germany

 • Christof Damian

  Germany

 • André Pereira

  Brasil

 • Amit Caleechurn

  LCA Limited

  Mauritius

 • Patrick Vessey

  UK

 • Alexandru Cucu

  România

 • Femke Alberda

  The Netherlands

 • Kaitlin Thaney

  USA

 • Joseph Wallace

  United Kingdom

 • Andy Pieters

  txtNation ltd.

  United Kingdom

 • Cosme Corrêa

  PCS

  Brazil

 • Steven Rackham

  Canada

 • Νίκος Γιαννακόπουλος

  Wai Wai Jockey Gate-In!

  Greece

 • Luca Botti

  Italy

 • Anna Spina

  Italy

 • Owen Travers

  USA

 • Andrew Fitzsimon

  Fitzsimon IT Consulting Pty Ltd

  Australia

 • Karl Otto Døviken Ekle

  Norge

 • Christofer Bell

  United States

 • Phil Hale

  USA

 • Nicolas Barcet

  France

 • Tom Graves

  United Kingdom

 • Fulvio Medeot

  Italy

 • James Halls

  Algonquin College

  Canada

 • David Hennessy

  Maidix Arts

  United States

 • Mark Coleran

  Canada

 • Ian Boyko

  Canada

 • Amanda Belisle

  Canada

 • Sébastien Corriveau

  Canada

 • Anthony Marco

  Canada

 • John Fink

  Canada

 • Bruce Elrick

  Canada

 • Jason Spencer

  Canada

 • John Wunderlich

  John Wunderlich and Associates

  Canada

 • Éric St-Jean

  Canada

 • Mikael Olenfalk

  Sweden

 • Réal O’Neil

  Canada

 • Timothy Friesen

  Canada

 • Melinda Skeels

  Canada

 • Ovidiu Constantin

  NOVIT

  Romania

 • Jason McBrayer

  USA

 • Timo Bauer

  Piratenpartei Deutschland

  Germany

 • Chris Brand

  Canada/UK

 • Mats Henricson

  Sweden

 • Pedro Markun

  Esfera

  Brazil

 • Paul Lockett

  UK

 • Jasmine Bouchard

  Canada

 • Torben Hinrichsen

  Germany

 • Patrick David

  USA

 • Kelly TheDog

  netizen

  Canada

 • Darren Wall

  Canada

 • Byron Tredwell

  Canada

 • David Clay

  United Kingdom

 • Leif Hinrichsen

  Germany

 • Alison Ruth

  Australia

 • Phil Beeney

  Canada

 • Gord Forbes

  Carleton University Student

  Canada

 • John Ohrt

  retired

  Canada

 • Marcus Coles

  Canada

 • Jeff Johnstone

  warmland.ca

  Canada

 • David Collier-Brown

  Canada

 • Ernest Prabhakar

  RadicalCentrism.org

  United States

 • Peter Mathijssen

  The Netherlands

 • Derek Moore

  Web Learning

  South Africa

 • Stirling Westrup

  Pooq

  Canada

 • Alan Cooper

  Langara College

  Canada

 • Holger Lübkert

  Germany

 • Maria Vittoria Savio

  Italy

 • Leonid Lipajev

  ::prOppAh::

  Lithuania

 • David Hay

  Canada

 • Alessandra Bezzi

  Italy

 • Dr. Supten Sarbadhikari

  PSG IMS & R

  India

 • Prof Jafri Malin

  Dept of Neurosciences,University Sains Malaysia Medical School

  Malaysia

 • Jeroen Hellingman

  The Netherlands

 • Gian Luigi Betti

  DBA associazione per la documentazione le biblioteche e gli archivi

  Italia

 • Linda Stevenson

  LucidityWorks LLC

  USA

 • Marc-Anthony Taylor

  Austria

 • Janet Keller

  USA

 • Alexander Jackson

  Canada

 • Stefania Andreini

  Biblioteca comunale San Giovanni Valdarno

  Italy

 • Oriana Bozzarelli

  Università di Torino

  Italy

 • Marilyn Voinorosky

  University of Saskatchewan

  Canada

 • Mikuláš Ferjenčík

  Česká pirátská strana

  Czech Republic

 • Maria de Jesus Antunes

  Portugal

 • Terry Newton

  Canada

 • James Henderson

  Canada

 • Jakub Michálek

  Česká pirátská strana

  Czech Republic

 • Kathi Woitas

  Germany

 • Mariella Berra

  UNIVERSITY of TURIN

  iella

 • Morgan Myers

  United States

 • Luca Ozzano

  Universita' di Torino

  Italy

 • Trever Fischer

  Fedora Project

  United States

 • Óscar David Sánchez González

  Spain

 • Xun Gong

  École Normale Supérieure

  France

 • Andrew Sly

  Canada

 • Henry Cox

  England

 • Mel Chua

  Red Hat

  USA

 • Ross Wilburn

  USA

 • Daniel Mietchen

  Ways.org

  Germany

 • Hank Sohota

  England

 • Gaell Mainguy

  World Association of Young Scientists

  France

 • Derek Strong

  USA

 • Sara Coleman

  Australia

 • Brian Mc Pherson

  Canada

 • Koichi Kameda

  CTS-FGV

  Brazil

 • Fernando da Silva

  Spain

 • Ryan FitzGerald

  Rogue Nation Studios Inc.

  Canada

 • jordi montoya

  spain

 • Luisa Capelli

  Italy

 • Angelo Maglioco

  Italy

 • Alessandro Cozzutto

  Dot 2.0 - Virtual Department of Political and Social Studies

  Italy

 • fulvio diaferia

  mam - memoria e arte da macchina

  italy

 • Andreina Lombardi Bom

  Italy

 • Michael F. Schönitzer

  Piratenpartei

  Germany

 • Reme Melero

  CSIC

  spain

 • Stephen Weber

  Canada

 • Boris Loukanov

  Bulgaria

 • stefano colombo

  italy

 • Yavuz Gunalay

  Bahcesehir University

  Turkey

 • Mike Newman

  Canada

 • Mike Ramm

  Bulgaria

 • Lorenzo Pucci

  Università di Pisa

  Italia

 • Caio Oliveira

  PUC Minas

  Brazil

 • Laurențiu Dascălu

  Ceata

  Romania

 • brittney guest

  united states

 • Neal Gorenflo

  http://shareable.net

  US

 • Telmo Padilha

  Defender - Defesa Civil do Patrimônio Histórico

  Brasil

 • renata lemos

  brazil

 • Davide Tassinari

  Italy

 • Angeles Campos

  Spain

 • Zacqary Adam Green

  Plankhead

  United States

 • Emanuela Zibordi

  Italy

 • Ross Tyner

  Canada

 • Matthew Fowles

  England

 • Adil Yalcin

  Turkey

 • Vladimir Jakubovskij

  England

 • Brian Pardini

  United States

 • Henrik Mattsson-Mårn

  Sweden

 • Sean Kheraj

  Department of History, University of British Columbia

  Canada

 • Jacinto Lajas

  PeriodismoCiudadano.com

  Spain

 • benito castorina

  latium vetiver

  Italy

 • Tiberiu Turbureanu

  Ceata & Universitatea Politehnica din București

  Romania

 • Luca Nicotra

  Associazione Agorà Digitale

  Italy

 • Chiara Somajni

  Italy

 • César Calderón

  Las Ideas

  Spain

 • Christopher Wulff

  Canada

 • Eugenio Arcieri

  Italia Milano

 • Marco Campana

  Canada

 • Mario Riccio

  Italy

 • Joe Winter

  http://joeventures.com

  US

 • Doru Ilași

  Aplix

  România

 • Massimiliano Navacchia

  Italy

 • Marco Cappato

  Nonviolent Radical Party, transnational and transparty

  Italy

 • María Sierra

  Apei

  Spain

 • Ricardo Martins

  ricardomartins.cc

  Portugal

 • Nathan Emberson

  Canada

 • Rick Mason

  Libology.com

  USA

 • Gregory Butterfield

  Absent Cause zine

  United States

 • Alan Hodson

  TOSS Foundation

  USA

 • Giuseppe Silvi

  bit & watt AGE

  Italy

 • Nathaniel McCallum

  USA

 • Adam Batkin

  USA

 • Egor Ryabkov

  Netherlands

 • Joshua Englehart

  Articulate Research

  USA

 • Marcial Cambronero

  UCR

  Costa Rica

 • Brad Weikel

  USA

 • Lawrence Wilkinson

  Heminge & Condell

  United States

 • Rob Lanphier

  USA

 • Stephen Burgoyne Coulson

  Canada

 • Răzvan Sandu

  ZANDO COMPUTER

  Romania

 • dieter meer

  BibliothekarInnen sind uncool

  germany

 • Rainer Kuhlen

  University of Konstanz

  Germany

 • Stefaniu Criste

  Hangar Hosting, SRL

  Romanai

 • Peeter Talvistu

  Estonia

 • Vaidas Žebrauskas

  Lithuania

 • Arakin Monteiro

  RET - Rede de Estudos do Trabalho

  Brasil

 • Rino Salvatore Cosentino

  Habita Amministrazioni Condominiali

  Italy

 • Frank van Drogen

  ETH Zurich

  Switzerland

 • Juan Ignacio Belbis

  Fundación Moisés Lebensohn

  Argentina

 • Daniel Barattelli

  Napoli, Italy

 • Luc GIROS

  France

 • Lorenzo Mazza

  Tuscany, Italy

 • Martin Haase

  Deutschland

 • sophie pene

  france

 • Jimi Thaule

  Norway

 • scott henry

  usa

 • Martin Rass

  Université de Poitiers

  France

 • Gilberto Olimpio

  Brazil

 • Girish Jammu

  USA

 • Konrad Förstner

  Germany

 • Gerrit Albrecht

  DE

 • Jason Daverth

  Trinity College Dublin

  Ireland

 • Jia-Jia Zhu

  USA

 • David Hammerstein

  Transatlantic Consumer Dialogue

  Belgium

 • Marie Noéline Viguié

  nod-A

  France

 • Emil Petkov

  Bulgaria

 • Carolina Botero Cabrera

  Fundación Karisma

  Colombia

 • Vytautas Astrauskas

  Vilniaus Universitetas

  Lithuania

 • Thomas Jones

  USA

 • Johanna Berg

  Swedish National Heritage Board

  Sverige

 • Marco Murat

  Italy

 • Gaëlle Fily

  Town of Brest

  France

 • andrea rota

  UK

 • Giovanni Pizzigati

  matitegiovanotte.forlì

  Italy

 • Jerome JEAN-CHARLES

  Individual

  France

 • Mathieu Paapst

  University of Groningen

  the Netherlands

 • Subbiah Arunachalam

  Centre for Internet and Society

  India

 • Karl Michael

  Venezuela

 • Laurent Cagna

  France

 • Karen Lofstrom

  Distributed Proofreaders

  USA

 • Venkatasubbiah Siddhartha

  India

 • Antonio Tozzi

  Italy

 • Gunasekaran S

  CECRI

  India

 • Ashok Khosla

  Development Alternatives

  India

 • Anriette Esterhuysen

  Association for Progressive Communications

  South Africa

 • Leandro Navarro

  Universitat Politècnica de Catalunya

  Spain

 • Thomas Chaimbault

  enssib

  France

 • Andrew Garton

  apc.au

  Australia

 • Howard Lane

  GreenNet

  UK

 • Robert Spanton

  UK

 • Shahzad Ahmad

  Bytes For All

  Pakistan

 • Enzo Abbagliati

  http://abbagliati.blogspot.com

  Chile

 • marcella audino

  Gnubik snc

  Italy

 • Valeria Betancourt

  Ecuador

 • Gerardo Figueroa Rodríguez

  Chile

 • Dafne Sabanes Plou

  free-lance journalist and social communicator

  Argentina

 • Maria Rosaria Annunziata

  Biblioteca di Scarperia

  Italia

 • Alexjan Carraturo

  FSUGitalia

  Italia

 • Luigi Di Liberto

  TNT Village

  Italia

 • Amanda Pitchford

  Canada

 • Norbert Klein

  Open Institute

  Cambodia

 • geppino toglia

  italy

 • Taylor Everding

  United States

 • Markus Schäfer

  sbits

  Germany

 • Daniel pimienta

  FUNREDES - http://funredes.org

  Dominican Republic

 • Ryan Nelson

  Canada

 • Miguel Conejeros

  F600

  España

 • Kirsten Christiansen

  Buskerud Univesity College. The library.

  Norway

 • marco cirelli

  italia prato

 • Chad Lubelsky

  APC

  Montreal, Canada

 • Vanessa Lanari

  lettera27

  Italy

 • Ioannis Stoilis

  Greece

 • Ermanno Pietrosemoli

  EsLaRed

  Venezuela

 • Michael Ricard

  UK

 • Martin Doucha

  Czech republic

 • Anmol Sarma

  India

 • Sherida Ryan

  Canada

 • Joaquin Garcia

  México

 • John Verdon

  Canada

 • Gail Stewart

  Canada

 • Vallo Kelder

  University of Tartu Viljandi Culture Academy

  Estonia

 • Jorge Loayza Charad

  conexionsocial.cl

  Chile

 • valentina pellizzer

  oneworld - platform for southeast europe (owpsee) Foundation

  Bosnia Herzegovina

 • Xavier Vila

  España

 • Marco Confalonieri

  Associazione Partito Pirata

  Italy

 • Giovanni Bazzocchi

  Italia

 • Matias Pajulahti

  Piraattinuoret / Pirate Youth of Finland; Varsinais-Suomen Piraatit / Pirates of the Southwest Finland

  Suomi, Finland

 • Bruce Guenter

  Canada

 • Allen Riddell

  USA

 • Jessica Calosci

  Italia

 • Laura Siri

  Free Lance IT Journalist

  Argentina

 • Ricardo Reis

  Rádio Zero

  Portugal

 • Bruce Kingsbury

  Pirate Party of New Zealand

  New Zealand

 • Jeff Slack

  Canada

 • Nicasio Lepore

  Italy

 • Nanci Oddone

  Federal University of Bahia

  Brazil

 • Federico Penco

  Italia

 • Valerijus Gracikovas

  Lithuania

 • Roger Ollivieira

  The Netherlands

 • Ryan Gossen

  Self

  USA

 • Thomas Högner

  Germany

 • Michel Menou

  DIS, UCL

  France

 • Owen Blacker

  GB

 • Jorge Machado

  USP

  Brasil

 • Federico Lattes

  Italy

 • Sebastián Catalán

  Chile

 • David Miller

  United Kingdom

 • Theo Schmidt

  Switzerland

 • GIUSEPPE PUOPOLO

  ITALIA

 • Enzo De Simone

  Hop Frog ::: associazione culturale

  Italia

 • Ginés Haro Pastor

  Movimiento Idun

  Spain

 • tullio tomasi

  italia

 • Yuriko Inoue

  Kobe University

  Japan

 • Massimiliano Borroni

  Italy

 • Andrea Favilli

  Italy

 • Bernhard Andergassen

  Germany

 • Franco Iacomella

  Free Knowledge Institute

  Argentina

 • Raphael Gomes

  Brazil

 • giorgio soldi

  italia

 • Russell Stockard Jr.

  California Lutheran University

  USA

 • Andrea Adami

  www.vespaclub.tv

  Italy

 • Gianfranco D’Angelosante

  www.mariorossi.net

  Italy

 • Josep Segui

  Spain

 • Luna del Egido Escudero

  Spain

 • Kelechi Micheals

  Nigeria

 • daniele mastri

  italy

 • Paulo Oliveira

  Universidade Estadual de Campinas

  Brazil

 • Alice Xavier

  Brazil

 • GIUSEPPE APICELLA

  ITALIA

 • Sergio Bellucci

  Net Left

  Italy

 • Ethan Crawford

  USA

 • Florian Lauté Florian Lauté

  Parti Pirate

  France

 • Gerardo Antonio FRIZZATI

  ITALY

 • Tom Dedeurwaerdere

  UCLouvain

  Belgium

 • renato nemaz

  italia

 • Dario Bettoni

  SISSA-ISAS

  Italy

 • Francesco Valotto

  Italia

 • bianca idelson

  roma tre university

  italy

 • melissa destino

  italia

 • Sergio Fischer

  Italia

 • Giovanni Fasano

  Italia

 • Aharon Varady

  The Open Siddur Project

  United States

 • Martin Bosworth

  United States

 • jose marichal

  california lutheran university

  united states

 • marco maggiori

  italia

 • Giampaolo Capelli

  Italy

 • Ramon Abad Hiraldo

  Universidad de Zaragoza

  Spain

 • Jane Rawson

  UK

 • Dragutin Katalenac

  City and University Library Osijek

  Croatia

 • Barnato Giuseppe

  no

  Italy

 • Joshua Finnell

  USA

 • Stefano Ramelli

  Italy

 • Jaime Márquez Martín

  Universidad de Zaragoza

  Spain

 • Loïc Alejandro

  France

 • Laura Manconi

  Italy

 • Fernando Pelillo

  GLeducar

  Argentina

 • François Nevin

  France

 • Iris Fernández

  Gleducar

  Argentina

 • Daniel Cardaci

  Argentina

 • Roman Gelbort

  Piensa Libre

  Argentina

 • Jennifer Bonnell

  University of Toronto

  Canada

 • Francesco Leone

  digital culture and communication - università Federico II Napoli

  Italy

 • Franco Groppi

  FG Lab

  Italy

 • Filip Kriz

  Czech Republic

 • Robert Davies

  MDR Partners

  UK

 • Amar Sahinovic

  Bosnia & Herzegovina

 • Leopold Pelsmaekers

  Belgium

 • fiorello cortiana

  condividi la conoscenza

  italia

 • Caravante Graciela

  Docente

  Rosario-Argentina

 • Christian Peretto

  Italy

 • Maria Sourbati

  University of Brighton

  UK

 • Romuald Bartkowicz

  'Free Culture', RadioWnet.pl

  Poland

 • Darryl Mabee

  CANADA

 • Elad Wieder

  Israel

 • Manuela Palafox

  Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

  Spain

 • Margherita Loconsolo

  Università degli Studi di Firenze

  Italy

 • Carlo Rognone

  KPMG

  Italia

 • Lucia Bertini

  Università degli studi di Firenze

  Italy

 • Renzo Nelli

  Università di Firenze

  Italy

 • Alfredo Gemma

  Italy

 • Zhenya Surcheva

  Central Medical Library MU Sofia

  Bulgaria

 • Nicolas St-Laurent

  Canada

 • Eros Rasetto

  Italia

 • Adriano Gasperi

  Istituto Universitario di Studi Superiori

  Italy

 • Antonio Guerrieri

  Italia

 • Anthi katsirikou

  Greece

 • Teodor Kovaci

  Albania

 • Nicolas Perrot

  France

 • Emilio Ruffolo

  University of Padova

  Italia

 • Gennaro Persico

  Italy

 • Terry Kuny

  XIST Information Management

  Canada

 • de beauchene christine

  france

 • Andrew McWatters

  United States

 • matteo zampa

  italy

 • Gorazd Vodeb

  National & University Library

  Slovenia

 • Oscar Cacciatore

  Salento University

  Italia

 • anna cossetta

  italy

 • Giorgio D’Amore

  D.A.G. Communication

  Italy

 • Alexander Pollard

  Drexel student

  United states

 • Caleb Lack

  University of Central Oklahoma

  USA

 • Thomas Love-Vani

  Canada

 • Mariantonia Bazzocchi

  Italy

 • cristian fabbi

  Progettinfanzia

  Italy

 • Renato LUCCI

  -

  Italy

 • marco guastavigna

  Italy

 • Rosa Maiello

  Librarian

  Italy

 • Dimo Ivanov

  Bulgaria

 • Pia Vidali

  Italy

 • Ronald Kossik

  United States

 • Ben Miller-Jacobson

  United States

 • Lamberto Roberti

  PARLAMENTARE INDIPENDENTE

  ITALY

 • Marcella Manzini

  Italy

 • Ana Candela

  USA

 • Fernando Meloni

  Italia

 • Michael Trueman

  none

  USA

 • Andrew Hawrlyuk

  Canada

 • Priscilla Cortez

  USA

 • Pier Giacomo Sottoriva

  Italia

 • Maria Fonte

  Italia

 • Jose Manuel Erbez

  Universidad de La Laguna

  Spain

 • MASSIMILIANO LANDI

  ITALY

 • Francesco Ugolini

  Italy

 • Vincenzo Ferretti

  Italia

 • Travis Kurowski

  USA

 • Paul Richardson

  USA

 • Joshua Kauffman

  REGIONAL

  Canada

 • Catherine Archias

  USA

 • Grace Iurilli

  USA

 • Laura Rose

  US

 • Tom Hendricks

  Musea

  United States

 • Jackie Stuber

  usa

 • Fiorenza Simonazzi

  Università di Ferrara

  Italia

 • Cristian Bulumac

  Pirate Party Romania

  Romania

 • Horace Abenga

  Kenya

 • Quemener Yves

  France

 • Auguste Frégate

  Parti Pirate

  France

 • gianluca cerretelli

  ITALY

 • Cabot Germain

  Pirate Party

  Belgium

 • Marouan El Moussaoui

  Pirate Party Belgium

  Belgium

 • Antonio Giuseppe Bernardi

  Italy

 • John Monroe

  USA

 • Lisa Lepore

  Antioch University Los Angeles

  USA

 • Paul Cohen

  Seibo Software Studios

  Sweden

 • Mercedes Patalano

  Universidad de Belgrano

  Argentina

 • Riccardo Fratagnoli

  Italy

 • Javier Gomez Castaño

  University of Alicante

  Spain

 • Belén Fernández Martínez

  Universidad Santiago de Compostela - Spain

  Spain

 • Jone Arroitajauregi

  Galtzagorri

  Spain

 • Carlos Sanz Paricio

  Unizar

  Spain

 • María Jesús Lamarca Lapuente

  La artes@ digital http://artesadigital.blogspot.com

  España

 • Amparo Guardiola

  Spain

 • Melinda Belleville

  USA

 • Giovanni Bragagnolo

  ITALY

 • Simon Bohlin

  Slovenia

 • Roberto Soriano

  Universidad de Zaragoza

  España - Spain

 • Maria Diaz

  Spain

 • Denis Krivosheev

  Russia

 • EUGENIA MORENO COLLADO

  ESPAÑA

 • Rafael Ruiz

  Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba

  Spain

 • Bertino Antonio

  Palermo

 • Miguel Navas Fernández

  Spain

 • Dariusz Gentek

  Poland

 • Diana Rodriguez

  STEP Thailand

  Thailand

 • Honorio Penadés

  Universidad Carlos III de Madrid

  Spain

 • Aba-Sándor Mikó

  Romania

 • Clemente Rodríguez Sorroche

  Centro Andaluz de Medicina del Deporte

  Spain

 • Tony Yet

  Sun Yat-sen University

  China

 • Ana Yubero lomero

  ESPAÑA

 • Mª Paz Alonso

  España

 • Valladares Eduardo

  Spain

 • Cristina Bouzamayor García

  España

 • David Gomez Dominguez

  España

 • MARIBEL MANZANO

  UPSA

  SPAIN

 • Javier Trujillo

  Spain

 • Gutierrez Garate Margarita

  Spain

 • Manuel Ruiz de Luzuriaga

  Universidad Pública de Navarra

  Spain

 • Rosa de la ViescaS

  Spain

 • Rosa Salord

  Universidad Francisco de Vitoria

  Spain

 • Enrique Miguélez Arribas

  Spain

 • Marina Jiménez Piano

  España

 • Carmen Franch

  Barcelona

 • Alexis Monville

  FR

 • Denver Gingerich

  Canada

 • Tania Donate

  Spain

 • Gabriel Catalano

  wanna-biz | It's a process, not an event

  Argentina

 • Gon Zifroni

  Metahaven

  Belgium

 • Daniele Mazzocchi

  Italy

 • Lucía Vázquez

  Bibliotecaria

  España

 • ASSUNTA perone

  italia

 • de Biber Kim

  Belgium

 • Ángel Fernández Sevillano

  Universidad de Salamanca

  España

 • Carlos Gonzalez

  Crea't

  Espanya

 • Garcia Martin M Asuncion

  Hospital de Cruces-Biblioteca de Ciencias de la Salud

  Spain

 • giliola rubaldi

  italy

 • Monica Rojo

  Spain

 • Esther Hoorn

  University of Groningen

  The Netherlands

 • Marta Fornaguera

  UB

  Spain

 • Jose Luis Corcero

  Biblioteca de la Universidad Publica de Navarra

  spain

 • pasquale ranieri

  italy

 • Stefano Rosa

  Italy

 • Manuel Garcia

  Spain

 • Per Platou

  PNEK

  Norway

 • Øystein Jakobsen

  Norway

 • Kjetil Kjernsmo

  Norway

 • Matija Šuklje

  Slovenija

 • Giovanni Bonenti

  AOU San Giovanni Battista - TORINO

  Italia

 • Paul Oranje

  Nederland

 • Carles Ferrer

  Library technician.Universitat de Barcelona

  Barcelona

 • Pérez Xosé Manuel

  Galiza

 • Marcio Ribeiro

  Brazil/Portugal

 • Marco Caresia

  CFP CTS Einaudi

  Italy

 • Cristian Mazzoni cristianmazz

  Italy

 • Michael Laws

  USA

 • ippolita franciosi

  italy

 • Alex Goodwin

  ArtisTech Media

  United States

 • Alberto Diolaiuti

  Italia

 • Geneviève Laurin

  McGill University

  Canada

 • Morcillo Yolanda

  UNED

  España

 • Ernesto Garcia Camarero

  Spain

 • Pilar Catano

  Aldesoc

  Spain

 • emanuela grossi

  italy

 • Marco Picchietti

  Italia

 • Roger Angela

  Universitat de Barcelona

  Catalonia

 • Annelies van Nispen

  DEN foundation

  Netherlands

 • Robin Darroch

  Australia

 • vincenzo polidori

  mine

  italy

 • Silvio Gatto

  Italy

 • Antonio Luigi Musina

  Italy

 • Marco Gius

  TVscuola

  Italy

 • Antonio Gerli

  Italy

 • Gianni Galdi

  Italy

 • Luciano Fusar Poli

  Studio LFP

  Italy

 • Ilhan Dogus

  Bilgi University

  Turkey

 • Remo Marchetto

  Italy

 • Claudio Baudazzi

  ITALIA

 • Cinzia Cattin

  Germany

 • Nicola Mumoli

  Italy

 • Magnolia Kaki

  Italy

 • Stefania Narciso

  Italy

 • Ean Duke

  United States

 • Felipe Vicente Cruz

  España

 • Edoardo Petrotto

  Italy

 • Andreja Kostić

  Serbia

 • Wolfram Riedel

  Germany

 • Cesar Gil

  Spain

 • Fabio Pascali

  Student

  Italy

 • Massimo Gais

  Finland

 • Carsten Behrens

  Germany

 • Yari Latini Corazzini

  Italy

 • Lani Russwurm

  Canada

 • Simone Caldana

  Italia

 • Stéphane Goldstein

  Research Information Network

  United Kingdom

 • Giovanni Orsoni

  Italy

 • giovanna massoni

  designstreams

  belgium

 • David Steltz

  USA

 • Mario-Cezar Popescu

  Atelierele Albe

  ROU

 • Marius-Cristian Vasilescu

  Romania

 • Paulo Cesar dos Santos Conceição

  Germany

 • Michelangelo Tuzza

  Italy

 • Carlo Biason

  Italy

 • Jeffrey Ridout

  Dragon Open Source Foundation

  Sweden

 • Jan Hedström

  RedBridge AB

  Sweden

 • Luzdivina Rodríguez

  Spain

 • Marco Flavio Michele Vismara

  Md, private practitioner

  Italy

 • Nick Koutras

  Ionian University

  Greece

 • Barbara Wiesenberg

  USA

 • Edoardo Gastaldo

  Italia

 • Aniello D’Elia

  Italy

 • Piero Fornasari

  Gruppo M&G

  Italia

 • Jon Warren

  USA

 • Corey Ross

  The Ravenholme Group

  Canada

 • ABDERRAHIM JEMJAMI

  ORGANISATION DU DROIT DE L'HOMME

  ITALIA

 • Luigi Zazzera

  Italy

 • Massimiliano Palma

  Italia

 • Claudio Cavagnero

  Italy

 • Walter Chialva

  Italy

 • Alessandro Iacovino

  Italia

 • lucio rosato

  italia

 • Paola Demichelis

  università di Torino

  Italy

 • Gennaro Iannotti

  avvocato

  Italia

 • Luca Beccaria

  Italia

 • Alessandra Amato

  Ingegnere

  Italia

 • Maura Smale

  New York City College of Technology, City University of New York

  United States

 • Tiziana Golfarelli

  Ministry of Finance and Economy

  Italy

 • Massimo Gengarelli

  Italy

 • Miguel Scordamaglia

  Italia

 • Rodolfo Orlandi

  Italy

 • Omar Oropeza

  Italy

 • giuseppe gismano

  italia

 • Harry Percival

  UK

 • Natale Titotto

  Italy

 • Angela Lajtos

  Italy

 • Raouf Bencheraiet

  Canada

 • Michelle Reñé

  Mujer Palabra

  Spain

 • Fabrizio Lagani

  Decadenza.net

  Italy

 • Pietro Cioca

  Italia

 • Claudio Lo Jacono Cloj

  Università di Napoli "L'Orientale"

  Italia

 • Parker Gabriel

  United States

 • Roberto Cattaneo

  Argentina

 • Nizamettin Oğuz

  Turkey

 • ayhan alkaya

  Turkey

 • Romano Carratu’

  The SecondUniversity of Naples

  Italy

 • Fulya Sari

  Idea Playground

  Turkey

 • Mario Serra Pereira

  Portugal

 • Enrica Carbone

  Seconda Universita' di Napoli

  Italia

 • Giovanni Imparato

  Italia

 • Ludovica Annunziata

  Italy

 • Luciano Lattanzi

  Italy

 • Raffaele Pironti

  Gruppo Editoriale Athesis Spa

  Italy

 • Isabel Blanco

  Máis: libraries consulting

  Spain

 • Jaume Viñas

  Catalonia

 • Lonnie Carruthers

  Canada

 • Robert Medeiros

  Canada

  <